Начало » 5421301 Ръчно изработване на килими 

5421301 Ръчно изработване на килими 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАКилимар
КОД НА ПРОФЕСИЯТА542130
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАРъчно изработване на килими 
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5421301
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен начален етап на  основно образование или успешно завършен курс за грамотяване
БРОЙ ЧАСОВЕ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ106
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА194
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5421301 – “Ръчно изработване на килими ”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • правата и задълженията си  като участник в трудовия процес съгласно  Кодекса на труда и договорните отношения между работодател и работник;
 • специфичната терминология  в производството на килими;
 • традициите и спецификата  в производството на килими;
 • видовете  прежди, които се използват в килимарството ;
 • технологичната последователност при производство на килими;
 • правилата за съхранение на стана и приспособленията към него;
 • правилата за съхранение на материалите и готовата продукция;
 • основните символи, с които се прави схема/проект, тъкачна рисунка/ на модела;
 • свойствата на цветовете и изразните им  възможности;
 • начините за придаване на естетически вид на готовите изделия;
 • екологичните норми и условията за здравословен и безопасен труд при работа с текстилни материали.

ДА МОЖЕ:

 • да преценява професионалния и здравен риск;
 • да прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • да участва активно в производствената дейност, да съдейства на членовете на екипа и  да търси помощ от тях при необходимост; да се отнася с чувство на отговорност при изпълнение на възложената му задача;
 • да осъществява ефективни комуникации с колеги,клиенти и прекия си ръководител;
 • да  разбира своята роля в дейността на  предприятието и да осъзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • да прилага специфичната терминология в производството на килими;
 • да разпознава видовете прежди и техните свойства ;
 • да съчетава прежди по вид,състав и цвят;
 • да прилага основните сплитки и възли,технологиите и методите при ръчно изработване на килими;
 • да работи с вертикален и хоризонтален стан;
 • да съхранява и  работи  с приспособленията и материалите, използвани при ръчно изработване на килими;
 • да изработва мостри от основни видове традиционни тъкачни техники;
 • да разчита схема /проект,тъкачна рисунка/ на модели;
 • да прави работен картон за изпълнение на схемата/проекта/ на килима ;
 • да прилага принципите на хармонично съчетаване на цветовете;
 • да определя и ползва правилно различните видове текстилни влакна и материали за работа с машини и съоръжения, предназначени за изработка на килими;
 • да придава завършен естетичен вид на изделията.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ МОДУЛИТЕОРИЯПРАКТИКАОБЩО
АОбща професионална подготовка1010
1.Здравословни и безопасни условия на труд  6 6
2.Трудово право44
Б.Отраслова професионална подготовка222244
1.Декоративно рисуване222244
В.Специфична професионална подготовка74172246
1.Материалознание1212
2.Машини и съоръжения121022
3.Технология на ръчното производство на килими5050
4.Учебна практика8282
IV.Производствена практика8080
                                                         Общо:106194300
Scroll to Top