Начало » 5420901 Производство на облекло

5420901 Производство на облекло

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАРаботник в производство на облекло
КОД НА ПРОФЕСИЯТА542090
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПроизводство на облекло
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5420901
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен начален етап на основно образование или успешно завършен курс за  ограмотяване по реда  на ЗНЗ
БРОЙ ЧАСОВЕ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ102
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА198
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5420901 – “Производство на облекло”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • основните правила за безопасна работа на работното място;
 • правата и задълженията си  като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
 • основните процеси в производството на облекло , както и машините и съоръженията,  чрез които се  осъществяват;
 • видовете текстилни  и помощни материали;
 • текстилните дефекти;
 • видовете ръчни инструменти  и пособия;
 • видовете гладачни и подлепващи съоръжения  и техния принцип на действие;
 • технологичните изисквания при сгъване и пакетиране на  готовите изделия;
 • съоръженията за транспортиране на скроени детайли и на готови изделия .

ДА МОЖЕ:

 • да прилага основните правила за безопасна работа  и да не замърсява с работата си околната среда;
 • да осъществява  ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип;
 • да спазва технологичната дисциплина  при изпълнение на технологичните операции;
 • да разчита технологична документация в рамките на своите компетенции;
 • да разпознава текстилните и помощните материали, материалите за украса, шевните конци и др.;
 • да извършва проверка на качеството на текстилните материали, да отбелязва текстилните дефекти;
 • да извършва проверка на количеството /дължината/ на текстилните материали ,да отбелязва измерената дължина;
 • да извършва настилане на текстилните материали  ръчно и / или машинно;
 • да номерира  и  комплектува скроени детайли; да номерира готово облекло;
 • да транспортира  скроени детайли до  работни места по  потока на  технологичния процес;
 • да извършва ръчни операции : чистене на конци, пришиване на копчета и др.;
 • да работи със съоръжения за влаготоплина обработка : подлепва малки детайли и глади в съответствие с технологичните изисквания;
 • сгъва , пакетира и транспортира готово облекло.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеЧасове
ОбщоТеорияПрактика
АОбща задължителна професионална подготовка.24213
1Здравословни и безопасни условия на труд.862
2Трудовоправни знания871
3 Комуникации в трудовата дейност88
БОтраслова задължителна професионална подготовка.1082
1.Материалознание1082
В.Специфична задължителна професионална подготовка17673103
1.Обща технология на шевното производство28199
2.Машини и съоръжения в шевното произвоство745420
3.Учебна практика7474
ГПроизводствена практика.9090
 Всичко А + Б + В + Г:300102198
Scroll to Top