Начало » 5420501 Производство на облекло от текстил

5420501 Производство на облекло от текстил

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОператор в  производството на облекло
КОД НА ПРОФЕСИЯТА542050
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПроизводство  на облекло от текстил
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5420501
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна, вечерна, задочна,  дистанционна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ6 месеца
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ312
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА348
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5420501 – “Производство  на облекло от текстил

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Основните правила за здравословен труд и безопасна работа и изисквания за ППО;
 • Основните икономически категории в пазарни условия;
 • Правата и задълженията като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и договорните отношения между работодател и работник;
 • Основните компютърни конфигурации; текстообработващите програми; програмите за оформяне електронни таблици; основните принципи за работа в Интернет;
 • Професионалната терминология;
 • Видовете текстилни и помощни материали и техните физико – химични и експлоатационни качества.
 • Видовете кроячна техника, приспособленията и инструментите, използвани при кроенето на облекло от текстил;
 • Видовете съоръжения за подлепване и за влаго-топлинна обработка; режимите за влаго-топлинна обработка и подлепване на текстилни материали;
 • Специфичните особености и експлоатационните възможности на машините и инструментите, използвани в производството на облекло от текстил.
 • Видовете ръчни и машинни бодове;
 • Видовете машинни  шевове;
 • Основните методи за конструиране; основните конструкции на видовете облекло от текстил;
 • Технологичната последователност на операциите за изработване на видовете облекло от текстил.
 •  Технологичните изисквания за изработване на облекло от текстил.
 •  Технологичните изисквания за изпълнение на всяка операция.
 • Техническите изисквания за качествено изпълнение на технологичните операции, допускани дефекти и отстраняването им.
 • Основни понятия за форма и силует в облеклото; за пропорциите на човешката фигура; за ролята на ритъма, тъканта и цвета в облеклото;
 • Здравословните и безопасни условия на труд в професионалното направление. Нормативите за санитарно-хигиенни условия на труд.

ДА МОЖЕ:

 • Да прилага  правилата за ППО, здравословни и безопасни условия на труд; оказването на долекарска помощ;
 • Да прилага  основните правила за безопасна работа при изпълнение на възложените трудови дейности и поддържане и мазане на шевните машини;
 • Да организира  дейността на работното място и производствения участък;
 • Ефективно да  комуникира;
 • Да работи в екип;
 • Да  използва  компютърната техника в ежедневната работа;
 • Да осъществява  ефективни комуникации на чужд език;
 • Да разпознава  текстилните суровини;
 • Да разпознава  асортимента на платовете, помощните материали , шевните конци  и материалите за украса;
 • Да  изпълнява качествено  машинни шевове:   да разпознава и определя  дефектите  на шева;
 • Да извършва  елементарни регулировки за осигуряване на качествено изпълнение на машинни шевове.
 • Качествено да изпълнява  операциите подлепване и гладене.
 • Да разчита  скици  на модели.
 • Качествено да изпълнява  технологичните операции върху детайлите на облеклото и монтирането им в цялостно изделие.
 • Да открива  дефекти по материалите; да  открива  грешки от конструктивен и технологичен характер в рамките на своите компетенции;
 • Да изобразява човешка фигура с правилни пропорции и силует;
 • Да оформя облеклото в подходяща цветова гама и ритъм на елементите;
 • Спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд. Поддържане на ред и хигиена на работното място.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИТЕОРИЯПРАКТИКАОБЩО
А.Обща професионална подготовка7676
1.Здравословни и безопасни условия на труд10 10
2.Комуникативни умения, мотивация и работа в екип.18 18
3Икономика18 18
4Трудово-правни знания12 12
5Информационна техника и технологии18 18
Б.Отраслова професионална подготовка582482
1.Чужд език по професията121224
2.Техническо чертане101222
3.Електротехника и електроника1818
4.Автоматизация на производството1818
В.Специфична професионална подготовка178324502
1.Материалознание18220
2.Технология на облекло от текстил72 72
3.Конструиране и моделиране на облекло от текстил – основни конструкции483280
4.Шевни машини и съоръжения302454
5.Декоративно рисуване102030
6.      Учебна практика по :   – технология на облекло от текстил156156
7.Производствена практика9090
                                                                              Общо:312348660
Scroll to Top