Начало » 5420401 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

5420401 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМоделиер – технолог на облекло
КОД НА ПРОФЕСИЯТА542040
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАКонструиране, моделиране и технология на облекло от текстил  
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5420401
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5420401 – “Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Видовете текстилни и помощни материали и техните физико-химични и експлоатационни качества
 • Видовете кроячна техника, приспособленията и инструментите, използвани при кроенето на облекло от текстил
 • Специфичните особености и експлоатационните възможности на машините и инструментите, използвани в производството на облекло от текстил.
 • Видовете ръчни и машинни бодове и шевове.
 • Видовете съоръжения за подлепване и за влаго-топлинна обработка.
 • Режимите за влаго-топлинна обработка и подлепване на текстилни материали.
 • Моделирането и конструктивните особености на видовете облекло от текстил.
 • Технологичната последователност на операциите за изработване на видовете облекло от текстил
 • Основните методи на конструиране, моделиране и размножаване по ръст и размер.
 • Изчертаването на шаблоните.
 • Технологичните изисквания за изработване на облекло от текстил.
 • Методите и средствата за нормиране.
 • Формите на организация в професионалното направление.
 • Методите за определяне разходите на материали и труд.
 • Видовете технологии.
 • Технологичните изисквания за изпълнение на всяка операция.
 • Техническите изисквания за качествено изпълнение на технологичните операции, допускани дефекти и отстраняването им.
 • Здравословните и безопасни условия на труд в професионалното направление.
 • Нормативите за санитарно -хигиенните условия на труд.

ДА МОЖЕ:

 • Качествено изпълнение на операцията кроене.
 • Разпознаване и определяне на текстилните дефекти.
 • Качествено изпълнение на машинни шевове;
 • Разпознаване и определяне на дефекти на шева.
 • Извършване на елементарни регулировки за осигуряване на качествено изпълнение на машинни шевове
 • Качествено изпълнение на операциите подлепване и гладене.
 • Прилагане и поддържане на оптимален режим на работа на съоръженията за подлепване и влаго-топлинна обработка.
 • Разчитане на скици на модели.
 • Проверка на конструктивни чертежи.
 • Качествено изпълнение на технологичните операции върху детайлите на облеклото и монтирането им в цялостно изделие.
 • Изработване на конструктивни чертежи .
 • Прилагане методите на моделиране и размножаване.
 • Качествено изработване на шаблоните.
 • Маркиране и центроване на шаблоните в съответствие с технологичните изисквания.
 • Изчисляване на оптималните разходи на материали и труд за изработване на облеклото.
 • Изчисляване на поточна линия и съставяне на подов план в съответствие с наличния машинен парк
 • Рационално подреждане на операциите и манипулациите за качествено изработване на облекло от текстил.
 • Откриване на дефекти по материалите.
 • Откриване на грешки от конструктивен технологичен характер.
 • Спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд.
 • Поддържане на ред и хигиена на работното място.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията – английски език16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3..Материалознание24
 Общ брой на учебните часове за раздел А256
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Процеси и машини в шевната промишленост40
2.Технология на облекло96
3.Конструиране и моделиране на облекло144
4.Проектиране на фирми за конфекциониране на облекло40
5.Художествено проектиране на облекло40
 Общ брой на учебните часове за раздел А3360
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Процеси и машини в шевната промишленост 24
2.Технология на облеклото200
3.Моделиране на облеклото120
4.Производствена практика116
Общ брой на учебните часове за раздел А3460
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А352,5%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1Декоративно рисуване60
1.1Декоративно рисуване теория30
1.2Декоративно рисуване практика30
2.Техническа механика60
2.1Техническа механика теория30
2.2Техническа механика практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top