Начало » 5410401 Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост

5410401 Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост
КОД НА ПРОФЕСИЯТА541040
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЕксплоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5410401
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1,5 години
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕпридобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено  средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ470
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА490
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5410401 – “Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Описва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, санитарно-хигиенните изисквания за работното място и действията за оказване на долекарска помощ при инциденти
 • Посочва рисковете от замърсяване на околната среда
 • Изброява дейностите за опазване на околната среда
 • Води правилно делова кореспонденция
 • Описва същността на основните термодинамични, хидродинамични и електрически величини и начините за автоматично регулиране на процесите в хранителната промишленост, хладилната и климатичната техника
 • Обяснява предназначението на техническите средства за измерване на основните топлотехнически и електрически величини и техническите средства за автоматично регулиране
 • Обяснява предназначението на основните видове инструменти, уреди, машини, приспособления
 • Обяснява технологията за извършване на различни шлосерски и заваръчни операции
 • Обяснява предназначението и приложението на основните машинни елементи, детайли и възли
 • Обяснява начините за откриване и отстраняване на повредите в машинните елементи, детайли и възли
 • Пресмята характерни параметри на основните машинни елементи, детайли и възли
 • Изчертава основните машинни елементи, детайли и възли – разчита скици, сборни чертежи, както и архитектурно-строителни планове и чертежи
 • Обяснява техниката и технологията за изработване на елементи от инсталации и съоръжения
 • Обяснява съдържанието на техническа, конструктивна и технологична документация за съоръжения и инсталации
 • Изработва схеми/чертежи на елементи от съоръжения и инсталации
 • Дефинира основните понятия, закони и процеси в хидро- и газодинамиката, термодинамиката и топлопренасянето
 • Изчислява топлотехнически и хидравлични величини с помощта на формули, таблици и диаграми
 • Построява графични зависимости с изчислените величин
 • Обяснява устройството, действието и конструкциите на хидравлични машини (помпи, компресори и вентилатори) и топлообменни апарати
 • Обяснява технологията на сглобяване/разглобяване на хидравлични машини и топлообменни апарати, както и последиците от неспазването
 • Сравнява експлоатационните характеристики на готовото съоръжение или апарат с цел установяване на пригодност за експлоатация (нормалните режими на работа)
 • Изготвя необходимата документация за извършените дейности
 • Обяснява предназначението на основните хладилни технологични процеси – охлаждане, замразяване и дефростация, съхраняване на храни и напитки в охладено и замразено състояние, производство на продукти чрез студ, лиофилизация и криоконцентрация (чрез изкуствен студ)
 • Обяснява предназначението на хладилния и климатичния режим
 • Попълва дневник на хладилника и отчет за извършените операции
 • Обяснява свойствата, предназначението и приложението на хладилни агенти, студоносители и масла, използвани в хладилната и климатичната техника, и въздействието им върху околната среда
 • Обосновава екологичните изисквания при работа с флуорирани парникови газове и предотвратяването на пропуски в инсталациите
 • Обяснява предназначението и начините за безопасна работа със специализирани инструменти, измервателни уреди, бутилки за технически газове и стендове, използвани при работа с флуорирани парникови газове
 • Отчита параметри на хладилни агенти от таблици и диаграми
 • Обяснява предназначението, устройството и действието на хладилни компресори, изпарители, кондензатори, ресивери и другите спомагателни съоръжения за хладилните и климатичните инсталации
 • Обяснява технологичните, архитектурните и механичните изисквания към хладилниците и избира план на хладилника и строително-изолационна конструкция
 • Изчислява и избира топлоизолационните и хидроизолационните материали за хладилниците, тръбопроводите и съоръженията
 • Проектира разположението на хладилните машини и апарати в машинното отделение на хладилника и извън него
 • Обяснява предназначението, класификацията, принципа на действие и конструкциите на хладилни съоръжения и инсталации
 • Попълва констативен протокол за извършените дейности, включително и в електронен вариант
 • Обяснява изискванията, техниката и технологията на подготовката за пускане и на пускането в действие на хладилни съоръжения и инсталации
 • Анализира отклоненията от нормалния режим на работа при тестване на съоръжението и възникналите повреди и дефекти
 • Попълва констативен протокол за извършените дейности и гаранционна карта на съоръжението
 • Обяснява възможните повреди и дефекти в хладилни съоръжения и инсталации, начините за откриването и отстраняването им
 • Анализира причините за възникнали повреди и отклонения от нормалния режим на работа
 • Попълва съпътстваща документация – формуляри, протоколи, отчети, заявки, дневници, ведомости, дневник за нарядите и др.
 • Обяснява механизма на процесите в хладилни съоръжения и инсталации
 • Обяснява предназначението, принципа на действие, работните процеси, елементите и конструкциите на климатични съоръжения и инсталации, на термопомпи и климатизатори
 • Обяснява видовете източници на топлина и студ и тяхното приложение в климатичната техника
 • Попълва констативен протокол за извършените дейности, включително и в електронен вариант
 • Обяснява изискванията, техниката и технологията на подготовката за пускане и на пускането в действие на климатични съоръжения и инсталации
 • Попълва констативен протокол за извършените дейности и гаранционна карта на съоръжението
 • Обяснява възможните повреди и дефекти в климатични съоръжения и инсталации, начините за откриването и отстраняването им
 • Анализира причините за възникнали повреди и отклонения от нормалния режим на работа
 • Попълва съпътстваща документация – формуляри, протоколи, отчети, заявки, дневници, ведомости, дневник за нарядите и др.
 • Обяснява механизма на процесите в климатични съоръжения и инсталации, които управлява
 • Обяснява правилата за провеждане на профилактика в съответствие с технологичната документация
 • Попълва денонощна ведомост на всеки час

ДА МОЖЕ:

 • Провежда инструктаж на екипа по техника на безопасност (ТБ) и пожарна и аварийна безопасност (ПАБ)
 • Проверява обезопасяването на работната площадка
 • Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа, и предприема действия за недопускането им
 • Проверява периодично концентрацията на вредности със специализирани уреди
 • Предприема съответните мерки за поддържане допустимите норми на замърсяване
 • Организира събиране и съхраняване на опасни продукти, спазвайки технологията за събиране и рециклиране
 • Отстранява излезлите от употреба детайли, възли, материали
 • Взема решения при разпределяне на индивидуалните задачи в екипа
 • Съгласува дейностите между участниците в трудовия процес
 • Упражнява контрол на извършваните дейности чрез анализ на резултатите от измервания и наблюдения
 • Отчита количеството и качеството на свършената работа в съпътстващата документация, включително и в електронен вариант
 • Избира подходящи технически средства за измерване
 • Отчита показанията на измервателните уреди
 • Записва данните от измерванията в стандартен протокол или денонощна ведомост
 • Анализира отчетените данни
 • Взема решение за промяна в режима на съоръжението и инсталацията
 • Избира подходящите инструменти, уреди, машини и приспособления за изпълнение на съответните операции
 • Извършва газо-кислородно заваряване и спояване на метални (медни, алуминиеви) и неметални тръби при спазване на технологичния ред
 • Извършва шлосерски операции (рязане, огъване, пилене, шлифоване и др.) при спазване на технологичния ред
 • Проверява количеството и качеството на извършената работа от екипа
 • Извлича информация от специализираната литература за монтажно-демонтажни и ремонтни операции с машинни елементи, детайли и възли
 • Осигурява подходящи за монтажа, демонтажа и ремонта суровини, материали, работни вещества, инструменти, приспособления и резервни части
 • Организира монтажно-демонтажните и ремонтните операции съгласно техническата документация
 • Контролира изпълнението на монтажно-демонтажни и ремонтни операции
 • Оценява годността на детайлите и възлите чрез подходящи диагностични методи
 • Проверява качеството на извършената работа, като дава аргументирана оценка
 • Използва стандартните графични и буквени означения на уреди, елементи и съоръжения в чертежи и схеми
 • Организира изработването на елементи от съоръжения и инсталации
 • Проверява точността на извършените операции за съответствие с конструктивната документация на елемента
 • Попълва отчет и технологична карта за операциите по изработване на елементи от инсталации и съоръжения
 • Прави изводи след анализ на получените резултати
 • Набавя подходящите за дейността суровини, материали, работни вещества, инструменти, приспособления и резервни части
 • Организира дейностите по разглобяване и сглобяване на съоръжението или апарата в технологична последователност
 • Спазва изискванията за безопасна работа и технология при контрол и управление на хладилните технологични процеси и съхраняването на хранителни продукти в охладено и замразено състояние
 • Провежда инструктаж на членовете на екипа
 • Подготвя провеждането на процесите, извършва органолептичен и физико-химичен анализ на храните, напитките и други продукти, произведени с приложението на студ
 • Спазва изискванията за безопасна работа и технология при контрол и управление на хладилните технологични процеси, при комфортно и технологично климатизиране и съхраняване на хранителни продукти в охладено и замразено състояние
 • Провежда инструктаж на членовете на екипа
 • Подготвя провеждането на процесите
 • Овладява изтичането на флуорирани парникови газове от хладилни и климатични инсталации и изпитва на плътност и якост инсталациите
 • Извършва топлотехнически изчисления на хладилниците и климатизираните помещения и избира хладилното и климатичното обзавеждане
 • Проучва проектната документация
 • Прилага методики за изчисление и избор на съоръжения и инсталации, като ползва справочници и каталози
 • Заснема участъци от инсталации
 • Осигурява материали и необходимото основно и специализирано оборудване по заявка
 • Контролира спазването на изискванията за безопасност при съхранение на съоръжения, инструменти, уреди и стендове според вида им
 • Проверява готовността на работната площадка
 • Съгласува дейностите при монтажа (приемане – предаване)
 • Проверява годността и безопасността на съоръжението (инсталацията) и съответствието със схемата на инсталацията
 • Участва в обучението на екипа
 • Проверява готовността на работната площадка, необходимото основно и специализирано оборудване и захранване с ресурси: вода, ел. ток и др.
 • Извършва пускови операции, като спазва инструкциите
 • Организира тестването на домашни и търговски хладилници и климатизатори и изпитването на промишлени хладилни инсталации при спазване на изискванията за пожарна и аварийна безопасност
 • Организира отстраняването на открити при изпитанията отклонения и повреди в съответствие с техническата документация
 • Възстановява нормалната работа на инсталацията след отстраняване на дефекти и повреди
 • Извършва технически преглед на съоръженията и инсталацията за откриване на дефекти, неизправности и повреди
 • Организира отстраняване на откритите повреди в съответствие с техническата документация
 • Контролира технологичната последователност на операциите за ремонт
 • Участва при възстановяване нормалната работа на инсталацията
 • Проучва проектната документация
 • Прилага методики за изчисление и избор на съоръжения и инсталации, като ползва справочници и каталози
 • Заснема участъци от инсталации
 • Осигурява материали и необходимото основно и специализирано оборудване по заявка
 • Проверява готовността на работната площадка
 • Съгласува дейностите при монтажа/демонтажа
 • Проверява годността и безопасността на съоръжението (инсталацията) и съответствието със схемата на инсталацията
 • Участва в обучението на екипа
 • Проверява готовността на работната площадка, необходимото основно и специализирано оборудване и захранване с ресурси: вода, ел. ток и др.
 • Извършва пускови операции, като спазва инструкциите
 • Организира тестването на климатизатори и изпитването на климатични инсталации при спазване изискванията на пожарната и аварийната безопасност
 • Анализира отклоненията от нормалния режим на работа при тестване на съоръжението и възникналите повреди и дефекти
 • Организира отстраняването на открити при изпитанията отклонения и повреди в съответствие с техническата документация
 • Възстановява нормалната работа на инсталацията след отстраняване на дефекти и повреди
 • Извършва технически преглед на съоръженията и инсталацията за откриване на дефекти, неизправности и повреди
 • Организира отстраняване на откритите повреди в съответствие с техническата документация
 • Контролира технологичната последователност на операциите за ремонт на инсталациите
 • Участва при възстановяване нормалната работа на инсталацията
 • Определя режима на работа, като използва таблици, номограми и диаграми
 • Поддържа технологичните режими на работа на инсталациите
 • Контролира параметрите, осигуряващи правилен технологичен режим
 • Оценява работоспособността на машините, агрегатите и съоръженията, като анализира отчетените данни
 • Участва в планово и аварийно спиране на съоръженията и инсталациите
 • Използва софтуерни програми в дейностите по експлоатация на съоръженията и инсталациите

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията – английски език16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3Машинознание16
4Техническо чертане16
5Електротехника и електроника16
6Автоматизация на производството24
7Техническа механика16
8Техническа термодинамика и топлопренасяне24
9Технология на материалите24
 Общ брой на учебните часове за раздел А2168
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Хладилна технология64
2.Основи на технологията на хранителните продукти16
3Суровини и материали в  хранително-вкусовата промишленост16
4Хладилни машини и инсталации     72
5Хладилници, хладилни съоръжения и климатизатори48
6Технологично проектиране32
 Общ брой на учебните часове за раздел А3248
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3416
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Професията24
2.Металообработване24
3Ремонтна механо-монтажна24
4Хладилна обработка на хранителни продукти40
5Монтаж, експлоатация, поддържане и ремонт на хладилни машини и инсталации128
6Техническа експлоатация на хладилници, хладилни съоръжения и климатизатори88
7Производствена практика132
Общ брой на учебните часове за раздел А3460
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3460
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А352.5%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А900
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Екология на работната среда60
1.1Екология на работната среда теория30
1.2Екология на работната среда практика30
2Химия на храните60
2.1Химия на храните теория30
2.2Химия на храните практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б960
Scroll to Top