Начало » 5410303 Декорация на сладкарски изделия

5410303 Декорация на сладкарски изделия

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАХлебар – сладкар
КОД НА ПРОФЕСИЯТА541030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАДекорация на сладкарски изделия
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5410303
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен клас от средното образование,придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ664
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ248
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА416
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5410303 – “Декорация на сладкарски изделия”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • знае и прилага основни правила за безопасна работа с оборудването на работното място, познава и използва личните предпазни средства, не замърсява околната среда;
 • осъществява добра комуникация по време на изпълнение на трудовата си дейност, умее да работи в екип, формулира проблеми, прави отчет за извършената работа;
 • познава пазарните отношения, процеси и явления, мястото и ролята на отделните лица, фирми, институции и държавата в тях;
 • познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти, ползва съвременните информационни технологии при изпълнение на професионалните си задължения;
 • знае и прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и санитарно-хигиенните норми за работа при производството на сладкарски изделия;
 • познава организацията на предприятието и задълженията на работещите в него;
 • познава основните суровини и материали в сладкарството, технологичното им предназначение, знае и спазва условията за транспорт и съхранение на суровини и готова продукция;
 • познава основните технологични процеси в сладкарството и технологичното обзавеждане, чрез които се осъществяват;
 • знае предназначението, принципите на действие, начините за безопасно обслужване на машини, съоръжения, ръчни инструменти и прибори, сглобява и демонтира основни части при почистване на технологичното оборудване;
 • познава и прилага санитарно-хигиенните изисквания и здравословните и безопасни условия на труд при производството на сладкарски изделия.

ДА МОЖЕ:

 • участва при разпределяне на задачите между членовете на екипа, съдейства им и търси помощ от тях, изпълнява отговорно възложените му задачи; – разбира собствената си роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • използва основната професионална терминология в комуникация на чужд език;
 • работи с технологична документация – стандарти, нормали, инструкции, рецептури и схеми.
 • приема, окачествява, съхранява и подготвя основни и спомагателни суровини, материали и полуфабрикати за производство на сладкарски изделия;
 • разчита технологични инструкции, схеми и рецептури;
 • разбира технологичната последователност на процесите и операциите при производството на сладкарски изделия;
 • опакова, съхранява и експедира готова продукция;

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на предметитеТеорияПрактикаОбщо
12453
А.Обща задължителна професионална подготовка32 32
1Здравословни и безопасни условия на труд16 16
2Икономика16 16
Б.Отраслова задължителна професионална подготовка7272144
3.Чужд език – английски 4848
4.Информатика. Информационни технологии.161632
5.Техническо чертане8816
6.Машинознание16 16
7.Автоматизация на производството16 16
8.Хигиена на храненето и хранителното законодателство16 16
В.Специализирана задължителна професионална подготовка144264408
9.Суровини и материали за производство на сладкарски изделия24 24
10.Технология на сладкарските изделия56128184
11.Машини и съоръжения при произ-водство на сладкарски изделия161632
12.Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост8816
13.Дизайн на сладкарски изделия165672
14.Микробиология8816
15.Приложна декорация164864
Г.Производствена практика 8080
 Всичко:248416664
Scroll to Top