Начало » 5410208 Производство на растителни мазнини, сапуни и етерични масла

5410208 Производство на растителни мазнини, сапуни и етерични масла

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОператор в хранително-вкусовата промишленост
КОД НА ПРОФЕСИЯТА541020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПроизводство на растителни мазнини, сапуни и етерични масла
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5410208
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен първи гимназиален  етап на основание ЗПУО или  Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на образование,  общообразователния минимум  и учебния план (ЗСООМУП)
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ278
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА352
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5410208 – “Производство на растителни мазнини, сапуни и етерични масла

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Изискванията по стандартите за основните и спомагателните суровини
 • Устройството и принципа на работа на основните машини, апарати и реактори при производството на растителни мазнини, сапуни и етерични масла
 • Технологиите, технологичните режими и системите за автоматичен контрол
 • Последователнот при свързване на машините, апаратите и съоръженията в технологичните линии, съобразно технологичните процеси
 • Основните измерителни единици за параметрите на технологичните режими и системите за автоматичен контрол
 • Условията и факторите за оптимално протичане на технологичните процеси
 • Отстраняване на аварийни ситуации
 • Здравословни и безопасни условия на труд, лични предпазни средства, ползване на лични предпазни средства и работа със запалими взривоопасни и отровни вещества

ДА МОЖЕ:

 • Преценка качеството на суровините и полуфабрикатите
 • Планиране и подготовка на технологичен процес
 • Обслужване на машини, апарати и реактори
 • Умения за работа с технологични инструкции
 • Сглобяване и демонтиране на основни връзки при свързване на машините и апаратите в технологични линии
 • Отчитане, контролиране и регулиране на технологичните процеси по контролно- измервателните прибори
 • Прилагане на лабораторните данни при извеждане и регулиране на технологичните процеси
 • Безопасно обслужване на машини, съоръжения
 • Правилно използване на личните предпазни средства и инструкциите за безопасна работа
 • Организация на труда и работното място, съгласно изискванията за спазване на безопасни и хигиенни условия на труд

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове професионална подготовка, учебни предмети  Брой учебни часове
Раздел А. Задължителни учебни часове
ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А1. Обща професионална подготовка
1.Здравословни и безопасни условия на труд8
2.Икономика8
3.Предприемачество8
Общ брой учебни часове за раздел А124
Раздел А2. Отраслова професионална подготовка
1.Чужд език по професията16
2.Информационни и комуникационни технологии16
3Техническо чертане8
4Машинознание8
5Електротехника и електроника8
6Хигиена на храните и хранително законодателство8
 Общ брой на учебните часове за раздел А264
Раздел А3. Специфична професионална подготовка
1.Основи на технологията на хранителните продукти16
2.Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост16
3Суровини и материали в  хранително-вкусовата промишленост16
4Стокознание с химия на мазнините16
5Технология на специалността48
6Технологично обзавеждане на специалността32
7Микробиология16
 Общ брой на учебните часове за раздел А3160
Общ брой на учебните часове по теоретично обучение  за раздел А2 + раздел А3224
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Раздел А3.  Учебна практика по специфична професионална подготовка:
1.Професията40
2Специалността –200
3Производствена практика112
Общ брой на учебните часове за раздел А3352
Общ брой на учебните часове по практическо обучение за раздел А2 + раздел А3352
Процент на учебните часове за практическо обучение спрямо общия брой на учебните часове за раздел А2 + раздел А361%
Общ брой на задължителните учебни часове за раздел А600
Раздел Б. Избираеми учебни часове
Разширена професионална подготовка
1.Техническа механика60
1.1Техническа механика теория30
1.2Техническа механика практика30
2Химия на храните60
2.1Химия на храните теория30
2.2Химия на храните практика30
Общ брой на избираемите учебни часове за раздел Б60
Общ брой на задължителните и избираемите учебни часове за раздел А + раздел Б660
Scroll to Top