Home » 5410208 Production of vegetable oils, oil products and essential oils

5410208 Production of vegetable oils, oil products and essential oils

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОператор в хранително-вкусовата промишленост
КОД НА ПРОФЕСИЯТА541020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПроизводство на растителни мазнини, сапуни и етерични масла
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5410208
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен първи гимназиален  етап на основание ЗПУО или  Х клас по реда на отменените Закон за народната просвета (ЗНП) и Закон за степента на образование,  общообразователния минимум  и учебния план (ЗСООМУП)
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ278
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА352
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600
Scroll to Top