Начало » 5250601 Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства

5250601 Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМонтьор на подемно – транспортна техника
КОД НА ПРОФЕСИЯТА525060
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПодемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5250601
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование.
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ300
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА360
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5250601 Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Основните принципи на пазарната икономика;
 • Минимален набор от професионални термини на чужд език, използвани в професията;
 • Основните правила и изисквания на техническото чертане;
 • Характеристиките на основните материали и заготовки, използвани в професията;
 • Основните принципи и закони на техническата механика;
 • Основните принципи и закони на електротехниката и електрониката;
 • Същността и използваната техника за автоматизация на производството;
 • Основините принципи на работа на пневматичната и хидравличната техника и апаратура;
 • Основите на електрообзавеждането на подемно – транспортната техника;
 • Видовете подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства;
 • Начините за експлоатация и ремонт на подемно – транспортната техника и повдигателните съоръжения;
 • Основните шлосерски операции;
 • Начина на монтаж, демонтаж и ремонт на видовете съединения

ДА МОЖЕ:

 • Да прилага и контролира правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Да прилага основните принципи на пазарната икономика;
 • Да съставя и разчита чертежи;
 • Да работи с техническа документация – планове, чертежи, схеми и справочна литература;
 • Да избира подходящи материали за заготовки;
 • Да прилага принципите и законите на техническата механика и да съставя схеми;
 • Да използва основните електротехнически материали, машини и съоръжения;
 • Да използва елементите за автоматизация на производството;
 • Да работи с пневматична и хидравлична техника и апаратура;
 • Да ремонтира електрообзавеждането на подемно – транспортната техника;
 • Да експлоатира и ремонтира видовете подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства и повдигателните съоръжения;
 • Да извършва шлосерски операции;
 • Да извършва монтаж, демонтаж и ремонт на съединения;
 • Да извършва заварочни операции;

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Съдържание на обучениетоЧасове
ТеорияПрактикаОбщо
АОбща професионална подготовка3030
1Здравословни и безопасни условия на труд1010
2Икономика2020
БОтраслова професионална подготовка110110
1Чужд език по професията2020
2Техническо чертане2525
3Материалознание2525
4Техническа механика2020
5Електротехника и електроника2020
ВСпецифична професионална подготовка160160
1Автоматизация2020
2Хидравлични и пневматични устройства в подемно – транспортната техника2020
3Електрообзавеждане на подемно – транспортна техника2020
4Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства5050
5Експлоатация на подемно – транспортна техника4040
6Безопасна експлоатация на повдигателни съоръжение1010
ГУчебна практика300300
1Общопрофесионални умения3030
2Товароподемни механизми5050
3Обслужване и ремонт на подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства220220
ДПроизводствена практика6060
Общо:300360660
Scroll to Top