Начало » 5250202 Пътностроителна техника

5250202 Пътностроителна техника

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМонтьор по транспортна техника
КОД НА ПРОФЕСИЯТА525020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПътностроителна техника
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5250202
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ844
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ416
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА428
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5250202 – “Пътностроителна техника”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда при изпълнение на служебните задължения.
 • И спазва изискванията на нормативните документи.
 • Устройството и принципа на работа на машините и двигателите.
 • Взаимодействието и връзката на отделните части на машината.
 • Начините на производствено обслужване и управление на машината.
 • Правилата за техническа експлоатация.
 • Свойствата на горивните и смазочни материали.
 • Начините и средствата на сигнализация.
 • Основите на електротехниката, електрониката, автоматизацията и автоматичните устройства.
 • Методите и начините за текущ ремонт.
 • Начините за предодвратяване, откриване и отстраняване на опасни ситуации и аварии

ДА МОЖЕ:

 • Да оказва долекарска помощ при инциденти в резултат на експлоатация и ремонт на пътностроителна техника.
 • Да разчита чертежи и схеми и друга специфична техническа документация.
 • Да измерва и отчита правилно с контролно-измервателна техника и диагностично-регулировъчна апаратура и инструменти.
 • Да попълва и оформя техническа документация за извършената работа.
 • Да управлява правилно и безопасно машините и механизираните съоръжения.
 • Да контролира работата, изправното състояние на работните органи, системи, възли за управление.
 • Да осигурява и поддържа нормален режим за работа на машината и двигателя.
 • Да извършва текущ ремонт при малки повреди и аварии.
 • Да смазва и поддържа в изправност двигателя.
 • Да участва в ремонт при условия на сервиз или работилница.
 • Да спазва правилата за движение по пътищата и хигиена на труда и ППО

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Съдържание на обучениетоЧасове
ОбщоТеорияПрактика
АОбща задължителна професионална подготовка.12410024
1Здравословни и безопасни условия на труд, пожарна и аварийна безопасност. Първа долекарска помощ. Лични предпазни средства.3333 
2Трудово правни отношения.99 
3Психологически отношения и комуникации.1010 
4Икономика и отчетност.1818 
5Работа с компютър. Намиране, съхраняване и изпращане на информация с помощта на компютърни системи.241014
6Чужд език. Разчитане на стандартна техническа и технологична документация на чужд език.302010
БОтраслова задължителна професионална подготовка.24022020
1Нормативни документи регламентиращи дейносттите при експлоатация и ремонт  на пътностроителната техника.55 
2Техническо чертане.2020 
3Електротехника и електроника.2525 
4Материалознание.1010 
5Автоматизация, хидравлика и пневматика.1515 
6Техническа механика.1515 
7Експлоатационни материали.2020 
8Двигатели с вътрешно горене.4040 
9Автомобили и кари.3030 
10Технологии за сглобяване и ремонт на машини и съоръжения.3030 
11Работа с техническа, конструктивна и технологична документация.55 
12Обща метална практика.25520
ВСпецифична задължителна професионална подготовка48096384
1Елементи, възли и механизми на машините.9090 
2Технология на специалността.100694
3Практика по управление и експоатация. Технически надзор на повдигните съоръжения.290 290
 ОБЩО844416428
Scroll to Top