Home » 5250202 Road construction equipment

5250202 Road construction equipment

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАМонтьор по транспортна техника
КОД НА ПРОФЕСИЯТА525020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАПътностроителна техника
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5250202
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ844
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ416
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА428
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top