Начало » 5230501 Компютърна техника и технологии

5230501 Компютърна техника и технологии

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник на компютърни системи
КОД НА ПРОФЕСИЯТА523050
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАКомпютърна техника и технологии
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5230501
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ399
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА561
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5230501 – “Компютърна техника и технологии”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Структура на различни операционни системи;
 • Последователност на инсталиране на различни операционни системи и драйвери;
 • Актуален приложен софтуер;
 • Антивирусни пакети;
 • Архивиращи програми;
 • Глобална компютърна мрежа Интернет, архитектура и потребителски услуги;
 • Кабелна система и конектори;
 • Мрежови хардуер;
 • Мрежови софтуер;
 • Средства за защита на информацията.
 • Видове топологии и структурни особености на локални мрежи;
 • Комуникационни технологии за WAN;
 • Използване на инструменти за окабеляване на локална компютърна мрежа;
 • Тестване на кабелната система за дефекти;
 • Комуникации и обслужване на клиенти;
 • Различни архитектури и структурни особености на локални мрежи;
 • Видове преносни среди, информационен обмен, категории, стандарти и скорости;
 • Мрежови протоколи;
 • Пасивно мрежово оборудване;
 • Активно мрежово оборудване;
 • Ползване на указаното пасивно мрежово оборудване;
 • Ползване на указаното активно мрежово оборудване;
 • Видове мрежови ПУ, функционални възможности и схемни решения, драйвери;
 • Видове мрежови И – предназначение, принципи на реализация и управление;
 • Адаптери за разширяване възможностите на стандартни ПУ като мрежови ПУ;
 • Теория за локализиране и отстраняване на проблеми и дефекти на мрежовата среда;
 • Методика за търсене с цел локализиране и отстраняване на проблеми и дефекти в мрежовата среда;
 • Функционални възможности на различните мрежови операционни системи за администриране на мрежовата среда;
 • Управление на ресурси и потребители в различни мрежови операционни системи;
 • Нива на защита на мрежова среда;
 • Методи и средства за защита;
 • Правилно окабеляване на локална компютърна мрежа;
 • Търсене и откриване на дефекти в кабелната система;
 • “Оживяване” на компютърната мрежа;
 • Стриктно изпълнение на заданието на клиента;
 • Изграждане на топологии на локални мрежи ;
 • Разграничаване на различни преносни среди;
 • Ползване на различни безжични терминални устройства;
 • Спазване изисквания на стандартите;
 • Избиране и настройване на мрежови протоколи;
 • Документиране на топологията и уникалните данни на конфигурираната мрежова структура;
 • Инсталиране  на мрежови ПУ;
 • Използване на функционалните възможности на мрежови ПУ;
 • Използване на различни видове мрежови И;
 • Конфигуриране на адаптери за разширяване възможностите на стандартни ПУ като мрежови ПУ;
 • Търсене, локализиране и отстраняване на проблеми и дефекти на мрежовата среда;
 • Използване на помагала при локализиране и отстраняване на проблемите и дефектите в мрежовата среда (справочници, документация, алгоритми, оn – line програми и антивирусни пакети) ;
 • Изготвяне на отчет и създаване на архив за локализирането и отстраняването на проблеми или дефекти в мрежовата среда.
 • Използване на  функционалните възможности, идентификационните параметри на различните класове сървъри;
 • Инсталиране, конфигуриране и настройване на сървър в различна мрежова операционна система;
 • Откриване на причини за загуба на данни в мрежова среда;
 • Създаване на резервно копие;
 • Дублиране и възстановяване сървъри в мрежова среда;
 • Вземане на управленски решения;
 • Оперативно управление и планиране на дейността във фирмата;
 • Бизнес планиране;
 • Управление на персонала;
 • Маркетинг на фирмата;
 • Управление на финансови средства и счетоводна отчетност;
 • Данъчно и осигурително законодателство;
 • Ценообразуване на стоки;
 • Ценообразуване на услуги;
 • Изготвяне на клиентки спецификации и оферти;
 • Управление на продажбите;
 • Изготвяне на финансово счетоводни документи.

ДА МОЖЕ:

 • Поддържане на ред и чистота на работното място и при клиента;
 • Поставяне, поддържане и прибиране на оборудването от работното място;
 • Правилно използване на личните предпазни средства;
 • Безопасна работа с инструменти, измервателна апаратура и компютърни блокове, работещи с високо напрежение;
 • Инсталиране на различни операционни системи и драйвъри;
 • Инсталиране на приложен софтуер;
 • Работа с актуален приложен софтуер;
 • Работа с антивирусни пакети и архивиращи програми;
 • Търсене на информация в Интернет;
 • Ползване на електронна поща и други потребителски услуги;
 • Инсталиране и оживяване на работна станция в локална компютърна мрежа;
 • Ползване на мрежови софтуер;
 • Работа със средства за защита на информацията;
 • Използва функционалните възможности на различните мрежови операционни системи за администриране на мрежова среда;
 • Конфигурира мрежови протоколи;
 • Управлява  ресурси и потребители в различни мрежови операционни системи;
 • Избор на методи и средства за защита;
 • Организиране защита на физическо и логическо ниво в мрежовата среда;
 • Документиране на администрирането на  мрежова среда;
 • Планиране, координиране и контрол на дейността;
 • Разработване на бизнес план;
 • Ценообразуване на стоки;
 • Ценообразуване на услуги;
 • Изготвяне на клиентки спецификации и оферти;
 • Управление на продажбите;
 • Изготвяне на финансово счетоводни документи.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулитеБрой учебни часове
ОбщоТеорияПрактика
АОбща задължителна професионална подготовка1547975
А-ІМотивация, комуникативни умения и работа в екип241212
А-ІІЗдравословни и безопасни условия на труд. Опазване на околната среда16106
А-ІІІТрудово-правни и икономически знания. Организация на трудовия процес844
А-ІVИнформационна техника и технологии: ползване на приложни програмни продукти и Интернет-ресурси422121
А-VЧуждоезикова комуникация и професионална терминология643232
БОтраслова задължителна професионална подготовка1288048
Б-ІВъведение в персоналните компютри322012
Б-ІІОснови на аналоговата и цифровата електроника322012
Б-ІІІСофтуер и операционни системи322012
Б-ІVВъведение в компютърните мрежи322012
ВСпецифична за професията и специалността задължителна професионална подготовка376210168
В-ІРазчитане  и използване на техническа документация за изграждащите модули на компютърната система322012
В-ІІАрхитектура на персоналния компютър. Процесори и дънни платки482622
В-ІІІТокозахранващи устройства321616
В-ІVПамети241212
В-VОснови на компютърния софтуер. Видове операционни системи и приложен софтуер.482622
В-VІАсемблиране  и конфигуриране на компютърна система885632
В-VІІМрежови софтуер и хардуер482622
В-VІІІЛокализиране и отстраняване на проблеми и дефекти563422
Г.Производствена практика160160
Д.Избираема професионална подготовка14030110
Д-ІИнтернет сайт853055
Д-ІІАнглийски език853055
 Общ брой часове960399561
Scroll to Top