Начало » 5220401 Топлоенергетика

5220401 Топлоенергетика

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАТехник на енергийни съоръжения и инсталации
КОД НА ПРОФЕСИЯТА522040
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАТоплоенергетика
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5220401
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ292
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА368
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5220401 – “Топлоенергетика”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Основните изисквания по безопасност на труда и ППО;
 • Основните изисквания за опазване на околната среда;
 • Рационално да използва енергията и материалите;
 • Основните величини и закони в електротехниката, действията на електрическияток, електрическите вериги, електрическите елементи, устройство и материали;
 • Предназначението, функциите и начините за работа с инструментите и материалите;
 • Технологичната последователност на различните видове монтажни операции по специалността;
 • Правилата за безопасност при работа по специалността;
 • Основните принципи на техническото нормиране и техническите норми, ценообразуването при работа по специалността.

ДА МОЖЕ:

 • Да поддържа ред и чистота на работното място;
 • Да работи безопасно и правилно с машините, апаратите, инструментите и материалите;
 • Да прилага усвоените теоретични знания по време на трудовата си дейност;
 • Да спазва технологичната последователност при различните видове операции по време на работния процес;
 • Да измерва правилно количеството и да определя качеството на извършената работа;
 • Да работи безопасно и ефективно със средствата за противопожарна защита;
 • Да реагира адекватно при трудова злополука и да оказва долекарска помощ;
 • Да използва ефективно материалите, правилно да ги складира, съхранява и транспортира.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

  Наименование на модулитеЧасове
ОбщоТеорияПрактика
АОбща задължителна професионална подготовка.655114
1Здравословни и безопасни условия на труд, пожарна и аварийна безопасност.1212 
2Трудово – правни отношения.99 
3Психологически отношения и комуникации.1010 
4Икономика и отчетност.1010 
5Работа с компютър.1459
6Чужд език по професията1055
БОтраслова задължителна  професионална     подготовка.18012060
1Материалознание.1010 
2Машинни елементи.1010 
3Техническо чертане.1010 
4Техническа механика.1010 
5Електротехника и електроника.1010 
6Автоматизация на производството.1010 
7Устройство на енергийни агрегати.1010 
8Ремонт на енергийните агрегати.201010
9Газокислородно заваряване.301020
10Техника на свързване и полагане на поцинковани тръби.201010
11Техника на свързване и полагане на медни тръби.201010
12Техника на свързване и полагане на пластмасови тръби.201010
ВСпецифична за професията и специалността задължителна професионална подготовка.121121 
1Термодинамика и топлопренасяне3838 
2Хидравлични машини.1313 
3Парогенератори.1919 
4Парни турбини.1919 
5Производство, пренасяне и разпределение на електрическа енергия.3232 
ГУчебна практика по206 206
1Термодинамика и топлопренасяне20 20
2Хидравлични машини.50 50
3Парогенератори.50 50
4Парни турбини.50 50
5Производство, пренасяне и разпределение на електрическа енергия.36 36
ДПроизводствена практика.88 88
 Общо660292368
Scroll to Top