Начало » 5211201 Леярство

5211201 Леярство

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАЛеяр
КОД НА ПРОФЕСИЯТА521120
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЛеярство
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5211201
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕначален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на народната просвета по реда на Закона за насърчаване на заетостта или при условията и по реда на програми и проекти, финансирани със средства от европейските структурни фондове
БРОЙ ЧАСОВЕ392
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ78
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА314
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5211201 – “Леярство”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, не замърсява с работата си околната среда;
 • да осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип – умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за извършената работа;
 • и познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
 • и познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • и участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
 • и разбира собствената си роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти, ползва съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област.

ДА МОЖЕ:

 • се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език без наличието на усложнения.
 • познава основните машиностроителни материали, начина на маркиране и приложението им;
 • умее да разчита конструктивна и технологична документация – работни чертежи, технологични карти и схеми;
 • познава и спазва технологии за изработване на машиностроителна продукция;
 • владее устройството и управлението на металообработващите машини;
 • умее да измерва и контролира точността и качеството на произвежданата продукция;
 • разбира организацията на машиностроителното производство, взаимоотношенията, отговорностите и задълженията на различните управленски нива.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

ТЕМАЧАСОВЕ
ОбщоТеорияПрактика
 Обща задължителна професионална подготовка1212 
1Здравословни и безопасни условия на труд66 
2Икономика66 
 ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА553520
1Чужд език по професията18612
2Компютърно обучение.1578
3Техническа механика1212 
4Материали и заготовки1010 
 СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА за специалността „Машини за гореща обработка на металите”32531294
1Машини за гореща обработка на металите501535
2Топла обработка на металите501634
4Учебна практика по шлосерство15 15
5Учебна практика по стругарство15 15
6Учебна практика по сглобяване и ремонт на съединения15 15
7Учебна практика по заваряване15 15
9Учебна практика по обработване на металите чрез пластична деформация15 15
10Учебна практика по леене на металите50 50
11Учебна практика по термична обработка50 50
12Производствена практика50 50
 Общо39278314
Scroll to Top