Начало » 5210901 Заваряване

5210901 Заваряване

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАЗаварчик
КОД НА ПРОФЕСИЯТА521090
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЗаваряване
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5210901
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ1
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕМинималното входящо образователно равнище на обучавания-завършен VІ клас от основното образование или завършено основно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ304
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ112
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА192
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО600
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА300

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5210901 – “Заварчик”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • познава и използва личните предпазни средства, знае и прилага основните правила за безопасна работа със заваръчна апаратура в машиностроителна работилница, участък и др., не замърсява при работа околната среда;
 • познава системите за нормиране и заплащане на труда;
 • познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • участва при разпределяне на задачите между членовете на екипа, съдейства им и търси помощ от тях, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на възложената му задача;
 •  разбира своята роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си.
 • познава основните машиностроителни материали, начина на маркиране и приложението им;
 • познава и спазва технологиите за изработване на машиностроителна продукция;
 • познава организацията на машиностроителното производство, взаимоотношенията, отговорностите и задълженията си. познава и прилага теорията, техниката и технологията на заваряване, като прилага подходящи техники на заваряване, като използва правилно машини, инструменти и материали (основни и добавъчни);

ДА МОЖЕ:

 • умее да разчита конструктивна и технологична документация – работни чертежи, технологични карти и схеми;
 • умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет на извършената дейност;
 • умее да управлява заваръчните апарати;
 • умее да измерва и контролира точността и качеството на произвежданата продукция;

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Учебни предметиТеорияПрактикаОбщо
 ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   (ЗПП)   
 1. ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА16 16
1.Здравословни и безопасни условия на труд16016
 2. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА6464
2.Материали и заготовки32032
3.Техническо чертане32032
 3. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА32192224
4.Заваряване на металите32032
5.Учебна  практика по:
5.1.Шлосерство03232
5.2.Заваряване09696
6.Производствена практика06464
 ВСИЧКО:112192312
Scroll to Top