Начало » 5210801 Металургия на черните метали

5210801 Металургия на черните метали

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОператор в металургията
КОД НА ПРОФЕСИЯТА521080
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМеталургия на черните метали
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА5210801
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ296
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА364
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 5210801 – “Металургия на черните метали”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • свойствата на течните метали и сплави, чрез които се влияе  върху качеството на отливката;
 • състава на различните формовъчни и сърцеви смеси и шихтови материали;
 • начините за ръчна и машинна изработка на леярска форма;
 • видовете леякови системи;
 • устройството и действието на топилните агрегати;
 • видовете лигатури и модификатори при получаване на отливки от цветни сплави;
 • технологиите на производство при широко прилаганите  специални методи на леене;
 • да анализират факторите, от които зависят леярските свойства на металите и сплавите;
 • да избират състава на формовъчните смеси според вида на метала;
 • да изберат най-подходящ начин за формоване с даден модел с оглед получаване на най-качествена отливка;
 • да избират шихтови материали и изчисляват шихта за отливка със зададен химичен състав;
 • сравняват леярските свойства на чугуни, стомани и цветни сплави
 • методите за почистване на полуфабрикатите преди валцоване;
 • видовете пещи за преддеформационно нагряване; 
 • елементите на валцовата клетка ;
 • основните и спомагателни съоръжения на валцовия агрегат и задачите, които изпълнява всяко от тях  в технологичния процес;
 • ролята на калиброваните валци; класификацията на листовия прокат;
 • особеностите при технологията на горещо валцоване на листов прокат;
 • особеностите при технологията на студено  валцоване на листов  прокат;
 • агрегатите за горещо и студено валцоване на листов прокат;
 • особеностите при технологията и агрегатите  за пресуване на изделия от цветни метали и сплави;
 • основните съоръжения  и технологии за щамповане и щанцоване
 • значението на стандартизацията за качеството на техническата документация и на изделията;
 • основните изисквания на стандартите за изработване и разчитане на техническа документация;
 • правилата за проектиране, изобразяване и оразмеряване на детайли и на сглобени единици с малка сложност;
 • познават условията за протичане на пиро- и хидрометалургичните процеси;
 • ознават отделните операции на хидрометалургичните процеси

ДА МОЖЕ:

 • анализират възможностите на различните топилни агрегати;
 • сравняват преимуществата и недостатъците при различните специални методи на леене;
 • установяват връзката между  метода на леене и качествата на отливката.
 • основните понятия за пластичността, факторите, от които зависи  и основните механизми на пластичната деформация
 • съпоставят пластичността на различните метали и сплави в зависимост от състава, структурата и външните условия при които се намират те;
 • описват принципа на действие на основните валцови съоръжения;
 • сравняват работата на отделните валцови агрегати за полуфабрикати, заготовки и профилни изделия;
 • анализират  работата на агрегатите за производство на ламарина и фолио;
 • сравняват технологичните схеми на производство на горещо и студено валцована ламарина;
 • избират метод на обработка в зависимост  от свойствата на метала и профила на изделието;
 • изобразяват и оразмеряват основните видове съединения и свързващи детайли;
 • прилагат изискванията на стандартите при изработване и разчитане на чертежи;
 • изработват чертежи на детайли със средна сложност;
 • боравят с основните физикохимични понятия и закони; описват основните пирометалургични процеси;
 • описват влиянието на температурата и налягането  върху  начина на протичане на основните пирометалургични процеси;
 • описват начините за извличане на металите от разтворите;
 • анализират условията за протичане на пирометалургичните  и хидрометалургичните процеси;
 • сравняват пиро – и хидрометалургичните процеси;
 • анализират състава на суровините и възможностите за дълбочинната им преработка с цел опазване на околната среда

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

  Наименование на учебните предметитеТеорияПрактикаОбщо
А.Обща задължителна професионална подготовка  322052
1.Здравословни и безопасни условия на труд16 16  
2.Икономика на фирмата162036
Б.Отраслова задължителна професионална подготовка112  120232
3.Техническо чертане162440
4.Техническа механика161632
5.Материали и заготовки.82432
6.Електротехника и електроника243256
7.Информатика. Информационни технологии.162440
8.Чужд език – английски32 32
В.Специализирана задължителна професионална подготовка152  224376
9.Приложни програмни продукти161632
10.Металургични процеси162440
11.Металургични пещи81624
12.Леене на металите243256
13.Прокатно производство243256
14.Металознание и термична обработка на металите.162440
15.Металургия на черните метали163248
16.Металургия на чугуна162440
17.Металургия на стоманата162440
 Всичко:296364660
Scroll to Top