Начало » 4820401 Електронна търговия

4820401 Електронна търговия

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОрганизатор интернет приложения
КОД НА ПРОФЕСИЯТА482040
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЕлектронна търговия
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА4820401
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ448
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА512
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 4820401 – “Електронна търговия ”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • основните положения на организацията и управлението на компютърните фирми;
 • изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • изискванията за опазване на околната среда;
 • основите  на трудовото и осигурителното право;
 • принципите на бизнес комуникирането;
 • изискванията за бизнес кореспонденция;
 • архитектурата на компютъра: хардуер, софтуер, структура;
 • операционни системи: същност, видове;
 • основни компоненти на компютъра, входни, изходни и входно-изходни устройства;
 • логическата структура на дисково устройство – файлова система, директории, видове представяне;
 • правните форми за извършване на стопанска дейност;
 • осъществяването на комуникация на чужд език;
 • основите на компютърните мрежи;
 • текстообработващите програми;
 • компютърните конфигурации;
 • приложните компютърни програми;
 • принципите и същността на работа с интернет;
 • изработката на фирмени презентации;
 • правилата и приложението на текстообработката;
 • видовете мрежови топологии и условията за работа на компютрите в мрежа;
 • различните видове мрежов хардуер;
 • видовете мрежови протоколи;
 • функционалните възможности на мрежовите операционни системи като софтуер, който контролира и организира всички дейности в мрежата;
 • същността на електронното банкиране;
 • елементите, принципите и етапите на дизайна;
 • изискванията при работата с цифрови изображения;
 • настройването на размера и разделителната способност на документ за печат, Web и видео.
 • основните принципи при работа с векторни и растерни изображения;
 • бизнес комуникациите в WEB;
 • основите на електронния бизнес;
 • електронната търговия;
 • инфраструктурата на електронния бизнес;
 • основните изисквания на деловата кореспонденция.

ДА МОЖЕ:

 • настройване на операционната система Windows: работните елементи и работния плот;
 • копиране на файлове;
 • профилактика на компютър: използване на System Tools, защита на информацията (архивиране, антивирусни програми, форматиране);
 • работа с технически ръководства на чужд език, брошури и процедури; четене на специализирани текстове на чужд език;
 • конфигуриране на BIOS;
 • инсталиране и конфигуриране на ОС;
 • осъществяване на мрежови настройки на компютър;
 • използване на компютърни системи;
 • регистриране, класифициране и архивиране на документи;
 • използване на съвременна офис техника;
 • обработване на текстове с текстообработващи програми;
 • осъществяване на бизнес комуникации в WEB;
 • осъществяване на електронна търговия;
 • водене на делова кореспонденция.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Видове подготовка, модулиОбщоТеорияПрактика
Азадължителна професионална подготовка960448512
А1Обща задължителна професионална подготовка19214448
1Здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда, правила за безопасна работа на работното място1616
2Организация на трудовия процес2424
3Комуникации при изпълнение на трудова дейност. Мотивация, комуникативни умения, работа в екип и предприемачество2424
4Основи на пазарната икономика2424
5Трудовоправни знания2424
6Информационна техника и технологии: ползване на приложни програмни продукти и Интернет – ресурси24816
7Чуждоезикова комуникация и професионална терминология562432
А2Отраслова задължителна професионална подготовка1525696
1Бизнес комуникации1688
2Бази от данни722448
3Интернет и уеб-технологии642440
А3Специфична за професията и специалността  задължителна професионална подготовка616248368
1Икономика на търговията4848
2Статистика24168
3Организация и техника на търговските плащания641648
4Счетоводство на предприятието562432
5Програмиране883256
6Електронна търговия963264
7Мениджмънт563224
8Маркетинг644816
9Производствена практика120120
Scroll to Top