Home » 4820401 E-commerce

4820401 E-commerce

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОрганизатор интернет приложения
КОД НА ПРОФЕСИЯТА482040
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАЕлектронна търговия
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА4820401
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ448
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА512
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900
Scroll to Top