Начало » 3460101 Бизнес администрация

3460101 Бизнес администрация

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАОфис-мениджър
КОД НА ПРОФЕСИЯТА346010
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАБизнес-администрация
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА3460101
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна, вечерна, дистанционна, съботно-неделна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ23 седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ
БРОЙ ЧАСОВЕ935
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ662
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА273
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 3460101 – “Бизнес-администрация”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Принципите на организация на бизнес дейност;
 • Основни теоретични познания по макро- и микроикономика, включващи класически и съвременни икономически теории;
 • Фундаментални познания по маркетинг;
 • Теория и практика на управленския процес;
 • Задълбочени познания върху съвременните информационни технологии;
 • Начините и методите за бизнес комуникации;
 • Основни познания в областта на правото;
 • Връзки с обществеността;
 • Основи на международната икономика в условията на глобализация;
 • Основи на финансите и функциите на финансовата система;
 • Счетоводство и счетоводен контрол над стопанската дейност;
 • Бизнес английски.

ДА МОЖЕ:

 • Работа в екип чрез адекватни управленски решения;
 • Изготвяне и реализация на работещи бизнес планове;
 • Контрол и диагностициране на качеството на системите за управление;
 • Въвеждане в техниката и методите на задълбочените икономически анализи;
 • Овладяване на изкуството за активно водене на бизнес преговори с наши и чуждестранни партньори;
 • Култура на общуването в света на бизнеса с колеги и ръководители на всички равнища;
 • Рационално и ефективно използване на всички видове ресурси за оптимално функциониране на фирмата;
 • Боравене с нормативната уредба на страната.
 • Прилагане на данъчната и финансова политика на фирмата.
 • Оперативно планиране.
 • Спазване на трудовата и финансова дисциплина.
 • Организиране на работното време на екипа.
 • Обобщаване, анализиране и оценяване изпълнението на собствената работа.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

  Наименование на модулитеБрой часове
ОбщоТеорияПрактика
I.Обща задължителна професионална подготовка270153117
1.Английски език (в т.ч. бизнес английски)6060
2.Математика за икономисти453015
3.Професионална етика и психология2020
4.Европеистика3030
5.Стопанска история1515
6.Бизнескомуникации301812
7Фирмена култура2020
8Компютърна грамотност502030
II.Отраслова задължителна професионална подготовка32023486
1.Макроикономически анализ604515
2.Микроикономически анализ604515
3.Основи на правото (публично и частно). Трудово право604020
4.Обща теория на счетоводство604020
5.Обща теория на статистика403010
6.Основи на пазарната икономика2626
III.Специфична задължителна професионална подготовка за специалността “Бизнес-администрация” –346010134527570
1.Основи на управлението604515
2.Маркетинг и маркетингови проучвания302010
3.Финанси.906030
4.Управление на човешките ресурси3030
5.Борси и борсови операции3030
6.Икономика и организация на фирмата3636
7.Бизнеспланиране и прогнозиране453015
8.Икономическа социология2020
Общо 935662273
Scroll to Top