Начало » 3440202 Митническо и данъчно обслужване

3440202 Митническо и данъчно обслужване

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАДанъчен и митнически посредник
КОД НА ПРОФЕСИЯТА344020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМитническо и данъчно обслужване
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА3440202
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен  клас от средното образование,придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование.
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ266
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА394
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА600

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 3440202 – “Митническо и данъчно обслужване”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • нормативната уредба в страната и нейното прилагане;
 • организационно- управленската структура на митническата и данъчната администрация;
 • митнически и данъчни документи, търговски документи, документи за произход, количество и качество на стоката;
 • основните митнически категории на пазарните механизми;
 • банкови и застрахователни документи;
 • правилата за обработване, сортиране и съхранение на документацията;
 • митническата и данъчна терминология;
 • процедурите за извършване на данъчни регистрации и различни данъчни проверки;
 • механизмите на данъчното облагане;
 • методиката за  изчисляване на митни сборове и данъчни вземания;
 • митническите режими. Видовете контрол;
 • статистически таблици, сведения, данни;
 • информационните технологии и програмните продукти. Видове техника и правила за работа с нея.

ДА МОЖЕ:

 • да прилага нормативната уредба;
 • обработва митническа и данъчна информация;
 • да разчита митнически, данъчни, банкови и счетоводни документи;
 • правилно да обработва, сортира, класира и съхранява документацията;
 • прилага механизмите и технологията на митническите и данъчните операции;
 • да изготвя протоколи, справки, и сведения;
 • да попълва унифицирани, стандартни форми и документи;
 • да начислява мита, данъци, такси и комисионни;
 • да изчислява митни сборове и данъчни вземания;
 • да попълва статистически таблици и справки;
 • да работа с офис техника;
 • да работи с компютър, да прилага новите програмни продукти, информационни  технологии и системи в митническата и данъчната дейност;
 • да организира работното си време и дейността на работното си място;
 • да осъществява комуникации, да разчита документи на чужд език;
 • да спазва изискванията за ЗБУТ.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на модулите и предметитеОбщоТеория  Практика  
АОбща задължителна професионална подготовка1165264
1Мотивация, комуникативни умения и работа в екип1688
2Здравословни и безопасни условия на труд1616
3.Основи на правото.24168
4.Информационна техника и технологии – ползвани на приложни програми и Интернет ресурси321616
5.Чуждоезикова комуникация и професионална терминология32 32
БОтраслова задължителна професионална подготовка20896112
1.Икономика – макро и микро401624
2.Икономика на предприятието401624
3.Финанси482424
4.Обща теория на счетоводството24168
5.Счетоводство на предприятието321616
6.Отчитане на външнотърговски сделки24816
ВСпецифична професионална подготовка336118218
1.Стокознание562432
2.Международно  данъчно законодателство24816
3.Външна търговия24816
4.Организация и технология на митническата дейност562432
5.Организация и технология на данъчната дейност562432
ГПроизводствена практика60 60
Д.Избираема професионална подготовка603030
 Всичко660266394
Scroll to Top