Начало » 3440201 Митническа и данъчна администрация

3440201 Митническа и данъчна администрация

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАДанъчен и митнически посредник
КОД НА ПРОФЕСИЯТА344020
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАМитническа и данъчна администрация
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА3440201
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование , или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ396
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА564
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 3440201 – “Митническа и данъчна администрация”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • нормативната уредба в страната и нейното прилагане;
 • организационно- управленската структура на митническата и данъчната администрация;
 • митнически и данъчни документи, търговски документи, документи за произход, количество и качество на стоката;
 • основните митнически категории на пазарните механизми;
 • банкови и застрахователни документи;
 • правилата за обработване, сортиране и съхранение на документацията;
 • митническата и данъчна терминология;
 • процедурите за извършване на данъчни регистрации и различни данъчни проверки;
 • механизмите на данъчното облагане;
 • методиката за  изчисляване на митни сборове и данъчни вземания;
 • митническите режими. Видовете контрол;
 • статистически таблици, сведения, данни;
 • информационните технологии и програмните продукти. Видове техника и правила за работа с нея.

ДА МОЖЕ:

 • да прилага нормативната уредба;
 • обработва митническа и данъчна информация;
 • да разчита митнически, данъчни, банкови и счетоводни документи;
 • правилно да обработва, сортира, класира и съхранява документацията;
 • прилага механизмите и технологията на митническите и данъчните операции;
 • да изготвя протоколи, справки, и сведения;
 • да попълва унифицирани, стандартни форми и документи;
 • да начислява мита, данъци, такси и комисионни;
 • да изчислява митни сборове и данъчни вземания;
 • да попълва статистически таблици и справки;
 • да работа с офис техника;
 • да работи с компютър, да прилага новите програмни продукти, информационни  технологии и системи в митническата и данъчната дейност;
 • да организира работното си време и дейността на работното си място;
 • да осъществява комуникации, да разчита документи на чужд език;
 • да спазва изискванията за ЗБУТ.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

  Наименование на модулите и предметитеОбщоТеория  Практика  
АОбща задължителна професионална подготовка16856112
1Мотивация, комуникативни умения и работа в екип321616
2Здравословни и безопасни условия на труд1616 
3.Основи на правото.24816
4.Информационна техника и технологии – ползвани на приложни програми и Интернет ресурси401624
5.Чуждоезикова комуникация и професионална терминология56 56
БОтраслова задължителна професионална подготовка240112128
1.Икономика – макро и микро482424
2.Икономика на предприятието24816
3.Финанси482424
4.Обща теория на счетоводството24816
5.Счетоводство на предприятието321616
6.Отчитане на външнотърговски сделки321616
7.Предприемачество321616
ВСпецифична професионална подготовка552228324
1.Стокознание883256
2.Международно данъчно законодателство482424
3.Външна търговия482424
4.Организация и технология на митническата дейност724032
5.Организация и технология на данъчната дейност724032
6.Валута и валутен контрол481632
7.Международни плащания401624
8.Статистика24816
ГПроизводствена практика56 56
Д.Избираема професионална подготовка562828
 Всичко960396564
Scroll to Top