Начало » 3410301 Недвижими имоти

3410301 Недвижими имоти

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАБрокер
КОД НА ПРОФЕСИЯТА341030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАНедвижими имоти
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА3410301
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна, вечерна, дистанционна, съботно-неделна, задочна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ24 седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ386
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА574
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 3410301 – “Недвижими имоти”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • правилата за здравословните и безопасни условия на работа;
 • основните понятия в пазарното стопанство;
 • икономическите явления и процеси;
 • планиране и организиране дейността на предприятието, функционални връзки и взаимоотношения;
 • организационно-управленска структура на предприятието;
 • същност, цели , задачи , функции и принципи на управлението;
 • методи, елементи и организационна структура на управлението;
 • общи понятия от гражданското и трудовото право и тяхното приложение;
 • информационните технологии и програмни продукти;
 • основните счетоводни операции, тяхното записване и отчитане, финансово-счетоводните документи;
 • правилата и особеностите при създаване на професионални контакти, етиката на деловото обслужване и правилата на деловата кореспонденция;
 • основните изисквания и особености на формирането на фирмена инвестиционна политика, с оглед оценяването, организирането и осъществяването на инвестиционни решения;
 • основни понятия, свързани с организацията и техниката на търговските дейности;
 • видовете търговски дейности, процесите и технологията , свързани с тях;
 • характеристиките на техниката, необходима за осъществяване на търговските дейности; организационните особености на видовете търговски дейности;
 • основните методи за извършване на пазарни проучвания;
 • способите за търсене на различни видове информация;
 • видове собственост;
 • начините за индентификация на собствеността;
 • същността, елементите и видовете пазари на недвижими имоти;
 • особеностите на еластичността на търсенето и предлагането на недвижими имоти;
 • технико-икономически характеристики на сградите;
 • видовете стойности и оценки на недвижимите имоти;
 • особеностите на сделките с жилищни имоти, с имоти с бизнес предназначение, със земеделски участъци и др. обекти на недвижимата собственост;
 • правната регламентация на търговското посредничество с недвижими имоти;

ДА МОЖЕ:

 • да прилага принципите на пазарното стопанство в управлението на фирмата;
 • да борави с нормативната уредба на страната;
 • да спазва трудовата и финансова дисциплина;
 • да прилага новите информационни технологии и системи;
 • да анализира организацията и техниката на търговските дейности;
 • да вземат инвестиционни решения;
 • да съставя документи според съответната нормативна уредба;
 • съставят план за провеждане на маркетингово пазарно проучване;
 • да намира публикувана информация и чрез използване на текущи бази от данни;
 • да анализира влиянието на обкръжаващата среда;
 • да анализира собствените си възможности;
 • да анализира и прогнозират търсенето;
 • да анализира пазара на недвижими имоти;
 • да търси и предлага недвижими имоти;
 • да извършва сделки с недвижими имоти;
 • да привлича клиенти и да води разговори;
 • да прилага основните методи при разрешаване на рутинно възникващи проблеми;
 • да оценява ефективността на рекламата, Public Relations, стимулирането на продажбите и личните продажби;
 • да набира и да работи с оферти;

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

№ по ред  Наименование на модулитеБрой часове
Общо 960Теория 386Практика 574
 Задължителна професионална подготовка904366538
I.Обща задължителна  професионална подготовка1687890
1.Здравословни и безопасни условия на труд.1688
2.Основи на пазарната икономика241410
3.Трудовоправни и осигурителни отношения24159
4.Умения за работа в екип и комуникации241014
5.Информатика482424
6.Чужд език /английски/  по професията321220
II.Отраслова  задължителна  професионална подготовка288117171
1.Организация на документооборота401525
2.Основи на управлението401327
3.Основи на правото322012
4.Обща теория на счетоводната отчетност482028
5.Инвестиции401327
6.Организация на търговските дейности321022
7.Борсова търговия и борсови пазари241212
8.Търговско право321418
III.Специфична  задължителна  професионална подготовка  за специалността “Недвижими имоти” –3410301448171277
1Икономика на търговията402020
2Правен режим на собствеността. Идентифициране на собствеността401327
3Пазар на недвижими имоти481830
4Маркетинг на недвижими имоти562036
5Основи на градоустройството и сградостроителството481632
6Основи   на   оценяването   на   недвижими имоти482226
7Търговски операции с недвижими имоти562234
8Посредници     на     пазара    с    недвижими имоти482028
9Психология на търговията844044
 Производствена практика160160
Scroll to Top