Начало » 2150701 Художествена дърворезба

2150701 Художествена дърворезба

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАХудожник – приложни изкуства
КОД НА ПРОФЕСИЯТА215070
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАХудожествена дърворезба
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА2150701
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕДневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 18 месеца
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕсредно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии
БРОЙ ЧАСОВЕ960
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ486
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА474
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 2150701 – “Художествена дърворезба

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Теория и история на изкуствата;
 • Развитие на стиловете през вековете;
 • Национално наследство;
 • Развитие на естетическия критерий;
 • Съвременни тенденции.
 • Основни принципи и методи в превръщането на една природна форма в декоративен мотив;
 • Видове стилизация;
 • Видове декоративен мотив и специфичните му особености според историческите и културните характеристики;
 • Видове композиция: асиметрична, симетрична по една ос, симетрична по две оси, кръгова, фриз..
 • Видове резбарски орнаменти;
 • Композиция, пропорции и стилизация на резбарски орнамент;
 • Етапи при изграждане на резбарска композиция;
 • Свойства и качества на композицията – цялостност на формата, съподчиненост на елементите, композиционни равновесия, симетрия и асиметрия.
 • Основни понятия в техническото чертане;
 • Ортогонално проектиране – основни елементи, проекционни равнини;
 • Видове означения в чертежите;
 • Графично и пластично изграждане на форма – ескизна графика, перспективно изображение.
 • Пластични качества на материала;
 • Плитък и дълбок релеф;
 • Принципи за изграждане нарелефа или кръглата пластика;
 • Технология при рязане на дървото;
 • Техника и технология за изпълнение на изделието.
 • Етапи при изпълнение на резбарска творба;
 • Технологична последователност при подготовката на материала за работа;
 • Видове машини и инструменти и правила за безопасна работа с тях;
 • Пластични качества на дървения материал.
 • Електрически машини -видове, приложение, правила за безопасна работа;
 • Приложение на различните видове инструменти;
 • Дървен материал – видове и свойства;
 • Технологична последователност при подготовка на материала за работа
 • Ергономични стандарти на функционалните предмети;
 • Технологична последователност при изпълнение на резбарската творба;
 • Графично и пластично изграждане на формата -линеарна, монохромна,ескизна графика, перспективно изображение;
 • Пластични качества на дървения материал;
 • Видове сглобявания и свързвания.
 • Свойства на различните видове байцове и лакове и действието им върху видовете дървесина;
 • Технологична последователност при повърхностна обработка.
 • Нормативна уредба на отрасъла;
 • Организация и планиране на дейността в малко предприятие (ателие).
 • Нормативни актове, свързани с дейността;
 • Съдържание на договорите;
 • Обекти и субекти на пазара на произведения на изкуството;
 • Трудовоправни взаимоотношения между художник и работодател;
 • Системи на заплащане на труда;
 • Авторско право.
 • Културно наследство;
 • Жанрове;
 • Формат и мащаби; Закони на композицията;
 • Технология на работа с различни видове графични и цветни материали; Цветове – цвят, гами, колорит, тон, нюанс и др.; Линейна и въздушна перспектива и приложението им при изграждането на пространството.
 • Специфични програмни продукти;
 • Съвременни средства за проектиране, обработване, представяне и комуникация.
 • Термини по специалността на чужд език.
 • Здравословни и безопасни условия за труд;
 • Начини за безопасна работа  с инструменти и материали;
 • Правила при работа с леснозапалими материали.

ДА МОЖЕ:

 • Анализ на събраната информация;
 • Синтез на информацията за изпълнение на поставената задача.
 • Стилизиране на природни форми при запазване на характера им;
 • Създаване на различни видове декоративен образ от една природна форма;
 • Съчетаване на животинска или човешка фигура с растителен или геометричен елемент.
 • Комбиниране и стилизиране на резбарския орнамент;
 • Разработване на резбарска композиция;
 • Синтез между форма и декорация;
 • Конструиране на триизмерни предмети.
 • Избор на подходящ мащаб;
 • Правилно използване на чертожните инструменти;
 • Прецизно изработване на  чертежи, копирки и шаблони.
 • Безопасна работа с инструменти за глина, дърво и др.;
 • Степенуване на плановете врелефа;
 • Съчетаване на различни форми, обеми и фактури.
 • Правилен подбор и безопасна работа с различни видове машини и инструменти: eлектрически трион, електрически шлайф, борапарат, пили, длета и др.;
 • Планиране и организиране на дейността;
 • Пластично изграждане на резбарския релеф;
 • Организация на отделните обеми и форми в единно цяло.
 • Правилно и безопасно използване на различните видове ръчни и електрически инструменти.
 • Конструиране на триизмерни предмети; 
 • Прилагане на подходящи сглобявания и свързвания на детайлите;
 • Организация на отделните обеми и форми в единно цяло;
 • Работа с различни видове ръчни инструменти;
 • Придаване завършеност на резбарското изделие.
 • Правилно дозиране и тониране на разтворите;
 • Равномерно нанасяне на байцовете и лаковете;
 • Експониране.
 • Планиране и организиране на дейността в ателието;
 • Работа в екип извън ателие. Попълване на договори;
 • Изготвяне на оферти иценообразуване;
 • Проучване възможностите за реализация на художествена творба;
 • Правилно съхраняване на необходимата документация;
 • Самооценка на вложения труд и заплащане;
 • Защита на авторските права.
 • Избор на обект и сюжет;
 • Избор на гледна точка и дистанция;
 • Избор на подходящи материали;
 • Подбор на необходимите инструменти за работа;
 • Спазване етапите за реализация на творбата;
 • Придаване на завършеност и обобщеност на творбата чрез различни изразни средства.
 • Проектиране, обработване и представяне на художествена творба със специализирани програмни продукти;
 • Работа със съвременни средства за комуникация при търсене на информация и изготвяне на проект;
 • Намиране и ползване на необходимата информация в каталози, справочници и друга литература на български или чужд език.
 • Правилно използване на лични предпазни средства;
 • Безопасна работа с материали, инструменти и машини;
 • Безопасна работа със средствата за противопожарна защита;
 • Оказване на долекарска помощ и бързо и правилно реагиране при трудова злополука;
 • Правилно реагиране при бедствия и аварии.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

Наименование на учебните предметиБрой часове
  Общ брой часовеТеорияПрактика
ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   
А.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ900456444
А1.ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   
1.Здравословни и безопасни условия на труд88
2.Предприемачество88
3.Икономика88
 Общ брой часове: А1 2424
А2.ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   
4.Чужд език по професията3232
5.Рисуване6464
6.Перспектива1616
7.Пластична анатомия2424
8.Компютърна графика4040
9.История на изкуството4040
 Общ брой часове: А2216216
А3.СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА   
10.Художествена дърворезба120120
11.Технология1616
12.Скулптура8080
 Общ брой часове: А3 216216
 Общ брой часове: А2+А3432432
 ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ   
1.3Учебна практика по А3:   
13.1.Художествена дърворезба328328
14.Производствена практика116116
 Общ брой часове за практическо обучение444444
Б.ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ: РАЗШИРЕНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА603030
1.Проектиране и изработване на  изделие за бита, украсено с дърворезба603030
1.Рисуване603030
 Всичко А+Б:960486474
Scroll to Top