Начало » 2150301 Бижутерия

2150301 Бижутерия

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАБижутер
КОД НА ПРОФЕСИЯТА215030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАБижутерия
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА2150301
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕдо 1 година
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършени Х или ХI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ660
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ210
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА450
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността – “Бижутерия”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Придобиване на знания за видовете материали използвани в ювелирството и начините  за тяхното опробване;
 • Усвояване на знания за шлосеро-ковашки операции при обработването на ювелирни изделия;
 • Усвояване на знания за  изчисляване на шихта и топене на злато и сребро;
 • Придобиване на знания за получаване на заготовки и термичната им обработка;
 • Усвояване на знания и умения за декоративна обработка и довършителни операции при изработване на ювелирни изделия;
 • Овладяване на знания за различни технологии за производство на ювелирни изделия и умения за практическото им приложение;
 • Придобиване на знания и умения за изработване на отделни детайли и съединения;
 • Различните видове материали използвани в ювелирството;
 • Изчисляване на шихта и сплавяне на злато и сребро;
 • Основните методи за получаване на заготовки;
 • Различните методи на термична обработка;
 • Методи за декоративна обработка на ювелирни изделия;
 • Видове закрепвания, инструменти и технологии;
 • Технологии за производство на ювелирни изделия;
 • Технологии за производство на отделни детайли от ювелирни изделия;
 • Видове съединения и начина на изработването им;
 • Начини за ремонт на ювелирни изделия.
 • Използват специфичните методи и апаратура за идентификация на скъпоценните минерали;
 • Да работят с лупа, микрошублер, бинокулярна лупа, полярископ, дихроскоп, рефрактометър, спектроскоп, каратна везна;
 • Определят най- важните белези  и диагностичните свойства на изучаваните природни скъпоценни минералите;
 • Разпознават скъпоценните минерали;
 • Да познават и владеят техниките за безопасност на труда.
 • Основните видове шлосеро-ковашки операции;
 • Да оценяват необходимостта от използване на необходимата технология за обработка на   минералите;
 • Да ползват справочна литература;
 • Изработване на заготовки чрез пластична деформация и леене;
 • Декоративна обработка на ювелирни изделия;
 • Изработване на детайли на ювелирни изделия;
 • Извършване на довършителни операции на ювелирни изделия;
 • Изработване на различни видове ювелирни изделия;
 • Ремонт на  ювелирни изделия;
 • Работа в група и формиране на професионални качества-организираност, техническо и   прилагане на правилата за здравословни и безопасни условия на труд.
 • Характерните белези на развитие на ювелирния дизайн с проектиране;
 • Основните понятия в ювелирния дизайн, декоративност, функционалност, конструктивност
 • Начина на изграждане на  композиция и визуален ефект на ювелирното изделие;
 • Структурите и методите за построяване на сложни равнинни фигури в пространството;

ДА МОЖЕ:

 • Да работи с измервателни инструменти и инструменти за очертаване, рязане , изсичане, изправяне, огъване на метал;
 • Да работи с инструменти за пробиване, нарязване на резби и шаброване;
 • Да работи с инструменти за нитоване и изработване на щифтови съединения; шихтоване и топене;
 • Да изработва на заготовки чрез пластична деформация и леене;
 • Да прави декоративна обработка на ювелирни изделия;
 • Изработва  детайли на ювелирни изделия;
 • Да извършва  довършителни операции на ювелирни изделия;
 • Да изработва  на различни видове ювелирни изделия;
 • Да ремонтира  ювелирни изделия;
 • Да работи в група и формиране на професионални качества-организираност, дисциплинираност,точност,самоконтрол и самооценка, съзнателно отношение към работата и др.;
 • Да проявява техническо и технологично мислене;
 • Да прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд.
 • Да работи  с измервателни инструменти;
 • Да изпълнява  основните работни операции-рязане, изсичане, изправяне, нарязване на вътрешна и външна резба, заваряване и др.;  
 • Да могат да работят с ръчна бормашина, да шаброват повърхности и др.;
 • Да изработват отделни детайли от ювелирни изделия;
 • Да разпознават различните видове материали използвани в ювелирството;
 • Да определят процентен състав на шихта;
 • Да определят методите за получаване на заготовки;
 • Да определят метод за термична обработка на заготовката и да го прилагат;
 • Да подбират подходяща технология за производство на ювелирни изделия и отделни детайли;
 • Да подбират подходящ начин за ремонт на ювелирни изделия.
 • Да използват специфичните методи и апаратура за идентификация на скъпоценните минерали;
 • Да работят с лупа, микрошублер, бинокулярна лупа, полярископ, дихроскоп,    рефрактометър,   
 • Да работят с спектроскоп, каратна везна;
 • Да  определят най- важните белези  и диагностичните свойства на изучаваните природни   скъпоценни минералите;
 • Да  разпознават скъпоценните минерали;
 • Да познават и владеят техниките за безопасност на труда.
 • Да спазват технологичната последователност на обработване на   бижутерийните камъни;                     
 • Да познават устройството и принципа на действие на различните машини  за обработка   на минералите; 
 • Да знаят технологиите за обработка на минералите според техните свойства;
 • Да извършват основните операции за обработка на минералите;
 • Да придават точно и вярно възложената форма и размери на минералите;
 • Да работят с различни инструменти за обработка;
 • Да работят с различни видове машини  за обработка на минералите;
 • Да прилагат спазват и прилагат правилата за здравословни и безопасни условия на труд.                              
 • Да спазват  технологичната последователност на обработката на   бижутерийните камъни;                   
 • Да познават устройството и принципа на действие на различните машини  за обработка  на  минералите; 
 • Да използват технологиите за обработка на минералите според техните свойства;
 • Да оценяват необходимостта от използване на необходимата технология за обработка на  минералите;
 • Да ползват справочна литература;
 • Да проектират и макетират елементи  и ювелирни изделия;
 • Да изработят ювелирно изделие по техен проект;
 • Да използват интерактивни методи за своето творческо усъвършенстване.
 • Да проектират и макетират елементи  и ювелирни изделия;
 • Да изработят ювелирно изделие по техен проект;
 • Да използват интерактивни методи за своето творческо усъвършенстване

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ МОДУЛИТЕОРИЯПРАКТИКАОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ
АОбща професионална подготовка56 56
І.Здравословни и безопасни условия на труд16 16
ІІ.Икономика16 16
ІІІ.Маркетинг и реклама2424
Б.Отраслова професионална подготовка4460104
І.Техническо чертане141024
ІІ.Информационни технологии101020
ІІІ.История на цивилизациите1010
ІV.Свят и личност1010
V.Чужд език по професията4040
В.Специфична професионална подготовка110390500
І.Рисуване и моделиране103040
ІІ.Електротехника и електроника102030
ІІІ.Автоматизация102030
ІV.Обща  и описателна  гемология204060
V.Геология и минерология204060
VІ.Бижутериен дизаин и проектиране204060
VІІ.Технологична гемология104050
VІІІ.Бижутерийна металопластика104050
ІХ.Производствена практика120120
                                                                           ОБЩО:210450660
Scroll to Top