Начало » 2130701 Графичен дизайн

2130701 Графичен дизайн

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАГрафичен дизайнер
КОД НА ПРОФЕСИЯТА213070
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАГрафичен дизайн
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА2130701
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ3
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна, вечерна, дистанционна, съботно-неделна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ25 седмици
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ
БРОЙ ЧАСОВЕ1014
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ343
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА671
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1800
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 2130701 – “Графичен дизайн”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти, както и съвременните технологии за изпълнение на задачи от професионалната му област;
 • значението и ролята на компютърните технологии в областта на дизайна;
 • основни понятия в областта на графичния дизайн;
 • основните програмни средства за съответния вид графичен дизайн;
 • инструментите, командите и настройките на конкретната компютърна програма;
 • основните термини  в областта  на графичния дизайн – векторна и растерна графика;
 • растерни полутонови изображения; комбинирани изображения и текст;
 • принципите на работа в областта на графичния дизайн;
 • етапите при реализацията на проект за двумерно и тримерно моделиране чрез компютър.

ДА МОЖЕ:

 • Да управлява работата на компютърната система, да използва скенер, цифров апарат и камера;
 • да разграничава компютърните програми, използвани в ежедневните офис дейности от тези, използвани професионално при проектиране;
 • да създава векторна и растерна графика, растерни полутонови изображения комбиниращи изображения и текст;
 • да създава цветоотделки, да смесва обекти и линии, да ги подрежда в равнината един спрямо друг, да борави с тримерни ефекти, да управлява и редактира текст;
 • да подготвя проекта си за принтиране и експониране, да използва готови обекти от предишни проекти, да създава фирмено лого, да оптимизира изображенията;
 • да задълбочава знанията и уменията си за работа с компютър и непознати програми.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

№ по редНаименование на модулитеБрой часове
  Общо ТеорияПрактика
І.Обща задължителна професионална подготовка844341
1.Здравословни и безопасни условия на труд1266
2.Основи на пазарната икономика1165
3.Основи на трудово-правното законодателство1266
4.Бизнес комуникации1477
5.Маркетинг и мениджмънт. Психо-физическа подготовка351817
ІІ.Отраслова задължителна професионална подготовка300100200
1.Corel Draw300100200
ІІІ.Специфична задължителна професионална подготовка за специалността  „Графичен дизайн” – 2130701600200400
1.Adobe Ilustrator300100200
2.Adobe Photoshop300100200
1014 343 671
Scroll to Top