Начало » 7230301 Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ

7230301 Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТАПарамедик
КОД НА ПРОФЕСИЯТА723030
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТАТранспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ
КОД НА СПЕЦИАЛНОСТТА7230301
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ2
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕдневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМАКВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
МИНИМАЛНО ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕзавършен  клас от средното образование,придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование
БРОЙ ЧАСОВЕ690
БРОЙ ЧАСОВЕ ТЕОРИЯ240
БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА420
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТСВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ЦЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО1200
ЦЕНА С ВАУЧЕР ЗА ОТСТЪПКА900

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции за специалността 7230301 – “Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ”

След завършване на професионалното обучение по специалността, обучаваният трябва

ДА ЗНАЕ:

 • Нормите  и правилата в работата на медицинския специалист, на когото оказва квалифицирана помощ;
 • Нормативните документи за  работа в спешната помощ – в линейки, спасителни отряди и др.;
 • Да действа по строго определен алгоритъм за оказване на спешна помощ и разполага с определен набор от медикаменти и апаратура, която има право и е длъжен да я ползва.
 • Как да приложи  животоспасяващи мерки и да стабилизира състоянието на пострадалия /пациента/ достатъчно бързо, за да бъде откаран до здравно заведение;
 • Основните медицински манипулации по време на спешна помощ на пациент;
 • Правилата за безопасна работа на работното място;
 • Личните предпазни средства,
 • Поддържане на личната хигиена и хигиената на работното място;
 • Възможните професионални и здравни рискове на работната среда;
 • Превантивните мерки за пожарна и аварийна безопасност;
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно КТ;
 • Обществено-икономическата структура на страната, държавните институции, органите на държавната и общинската власт, на обществените организации работещите в сферата на здравеопазването;
 • Същността и принципите на пазарната икономика, икономическите процеси и явления;
 • Работа с компютъри в Интернет;
 • Основните медицински понятия и осъществява професионална комуникация на чужд език.

ДА МОЖЕ:

 • Квалифицирано да изпълнява основното си задължение – да транспортира болни, претърпели инцидент хора до здравно заведение;
 • Да отговаря за  изправността на оборудването в автомобилите на спешна помощ съгласно санитарните изисквания;
 • С дейността си да подпомага и съдейства за бързото и ефективно транспортиране и оказване на специализирана помощ на пострадали лица до съответно специализирано здравно заведение.
 • Да участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на задълженията си;
 • Да осъществява ефективна комуникация при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип – умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да представя случаи от практиката си, да води необходимата отчетна документация;
 • Да ползва електронна поща и програмни продукти за създаване на документи, намира информация в интернет, умее да въвежда данни в специализираните медицински програмни продукти;
 • Да работи с подходящото за конкретния случай оборудване, офис техника и медицинска апаратура.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

Учебните планове се разработват по модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

В таблица са посочени изучаваните модули, общ брой часове и брой часове по теория и практика.

  НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛА И УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТОбщоТеорияПрактика
І.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА660240420
А . ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА905040
1Здравословни и безопасни условия на труд, пожарна и аварийна безопасност, опазване на околната среда624
2Трудово и осигурително право24186
3Работа с компютър603030
Б. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА1708090
4Здравна политика. Промоция на здравето402020
5Управление на материални ресурси и време401822
6Основни нормативни документи в здравния и социалния сектор1899
7Професионална етика301218
8Комуникационни умения на парамедика – критерии за качествени здравни услуги422121
В. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА400110290
9Обща теория за причините за възникване на заболяванията по системи в човешкия организъм803050
10Обща фармация и фармакология301020
11Асептика и антисептика301515
12Алгоритъм при оказване на спешна медицинска помощ.803050
13Основни диагностични умения.301020
14Медицинска апаратура и оборудване.301515
15Учебна и производствена практика1200120
 Всичко  А + Б + В:660240420
 Всичко І + ІІ690250440
Scroll to Top