Начало » Започваме нова група за специалност Помощник- възпитател в отглеждането и възпитаването на деца.

Започваме нова група за специалност Помощник- възпитател в отглеждането и възпитаването на деца.

В периода на обучението ще бъдат изучавани предмети , съгласно изискванията на НАПОО./подробна програма може да видите в сайта на „Учебни планове и специалности“ /

В края на обучението завършилите курсисти:

Ще знаят:

 • Общата теория на пазарната икономика;
 • Нормативната уредба на здравословните и безопасни условия на труд в сферата на образованието, отглеждането и възпитаването на деца;
 • Публичните финанси и счетоводната отчетност;
 • Социалната политика в областта на образованието и закрилата на детето;
 • Диагностика на развитието на децата;
 • Основните положения и фактори на педагогическата социология;
 • Анатомията, физиологията и хигиената на детето;
 • Характеристиките на детето в различните възрастови периоди, методиката за неговото естетическо възпитание, игрова дейност и развлечения;
 • Изискванията при обзавеждане и обслужване на заведения за деца;
 • Организация на дневния режим в заведенията за деца;
 • Психологията на детското развитие. Правилата на педагогическото общуване;
 • Основните въпроси на социалната педиатрия и дефектология;
 • Приготвяне и сервиране на храни и напитки за деца;
 • Обучението на децата в предучилищна и училищна възраст;
 • Теорията и психологията на възпитанието и неговите аспекти и проблеми;
 • Основните въпроси за психичното развитие на детето и развитието на психичните процеси;
 • Методичните основи в обучението и възпитанието на детето

Ще могат да:

 • Да прилага теоретичните познания от областта на педагогиката и психологията в практиката – в работата с децата;
 • Да общува с детето; да съдейства за неговото правилно развитие и възпитание;
 • Да съдейства за формирането на личността на детето, за неговото позитивно възпитание;
 • Да работи с компютър и да може елементарно да комуникира на английски език.

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията, съгласно Наредба№3/15/04.2003 г. за системата за оценяване (ДВ, бр.37/22.04.2003 г.). Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.

При приключване на обучението, завършилите получават Свидетелство за професионална квалификация.

Scroll to Top