УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти: Код:213
Професия: Компютърен график: Код: 213060
Специалност: Компютърна графика: Код: 2130601
Степен на професионална квалификация - Трета
Ниво по НКР: 4
Срок на обучение: до 18 месеца
Общ брой часове: 960

Рейтинг:
компютърна графика
#
Дистанционно обучение: