УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника: Код: 523
Професия: Техник по автоматизация: Код: 523070
Специалност: Автоматизация на непрекъснати производства: Код: 5230701
Степен на професионална квалификация - Трета
Ниво по НКР: 4
Срок на обучение: до 18 месеца
Общ брой часове: 960

Рейтинг:
Alt
Дистанционно обучение: