УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника: Код:523
Професия: Техник на компютърни системи: Код: 523050
Специалност: Компютърна техника и технологии: Код: 5230501
Степен на професионална квалификация - Трета
Ниво по НКР: 4
Срок на обучение: до 18 месеца
Общ брой часове: 960

Рейтинг:
No votes yet
Alt
#
Дистанционно обучение: