УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника: Код:523
Професия: Монтьор по комуникационни системи: Код: 523020
Специалност: Телекомуникационни системи: Код: 5230202
Степен на професионална квалификация - Втора
Ниво по НКР: 3
Срок на обучение: до 1 година
Общ брой часове: 660

Рейтинг:
Alt
Дистанционно обучение: