УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Електротехника и енергетика: Код:522
Професия: Оператор на парни и водогрейни съоръжения: Код:522045
Специалност: Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения: Код:5220501
Степен на професионална квалификация - Втора
Ниво по НКР: 3
Срок на обучение: до 1 година
Общ брой часове: 660
 
Рейтинг:
Alt
Дистанционно обучение: