УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Електротехника и енергетика: Код:522
Професия: Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации: Код:522040
Специалност: Топлоенергетика: Код:5220401
Степен на професионална квалификация - Втора
Ниво по НКР: 3
Срок на обучение: до 1 година
Общ брой часове: 660
Рейтинг:
Alt
Дистанционно обучение: