УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Електротехника и енергетика: Код:522
Професия: Техник на енергийни съоръжения и инсталации: Код:522030
Специалност: Топлоенергетика: Код:5220301
Степен на професионална квалификация - Трета
Ниво по НКР: 4
Срок на обучение: до 18 месеца
Общ брой часове: 960
 
Рейтинг:
No votes yet
Alt
Дистанционно обучение: