УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Машиностроене, металообработване и металургия: Код:521
Професия: Шлосер: Код: 521110
Специалност: Шлосерство: Код: 5211101
Степен на професионална квалификация - Първа
Ниво по НКР: 2
Срок на обучение: до 6 месеца
Общ брой часове: 300

Рейтинг:
No votes yet
Alt
Дистанционно обучение: