УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Металообработване и машиностроене: Код:521
Професия: Стругар: Код: 521100
Специалност: Стругарство: Код: 5211001
Степен на професионална квалификация - Първа
Ниво по НКР: 2
Срок на обучение: до 6 месеца
Общ брой часове: 300

Рейтинг:
No votes yet
Alt
Дистанционно обучение: