УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Машиностроене, металообработване и металургия: Код:521
Професия: Монтьор на прецизна техника: Код: 521060
Специалност: Измервателна и организационна техника: Код: 5210601
Степен на професионална квалификация - Втора
Ниво по НКР: 3
Срок на обучение: до 1 година
Общ брой часове: 660

Рейтинг:
No votes yet
Alt
Дистанционно обучение: