УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Машиностроене, металообработване и металургия; Код: 521
Професия; Машинен монтьор: Код: 521040
Специалност: Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост: Код: 5210415
Степен на професионална квалификация - Втора
Ниво по НКР: 3
Срок на обучение: до 1 година
Общ брой часове: 660

Рейтинг:
No votes yet
Alt
Дистанционно обучение: