УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Машиностроене, металообработване и металургия; Код: 521
Професия; Машинен техник: Код: 521010
Специалност: Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост: Код: 5210119
Степен на професионална квалификация - Трета
Ниво по НКР: 4
Срок на обучение: до 18 месеца
Общ брой часове: 960

Рейтинг:
No votes yet
Alt
Дистанционно обучение: