УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направлениеМашиностроене, металообработване и металургия: Код: 521
Професия: Машинен техник: Код: 521010
Специалност: Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост: Код: 5210118
Степен на професионална квалификация - Трета
Ниво по НКР: 4
Срок на обучение: до 18 месеца
Общ брой часове: 960

Рейтинг:
No votes yet
Alt
Дистанционно обучение: