УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Приложна информатика: Код:482
Професия: Оператор на компютър: Код: 482030
Специалност: Текстообработване; Код: 4820301
Степен на професионална квалификация - Първа
Ниво по НКР: 2
Срок на обучение: до 6 месеца
Общ брой часове: 300

Рейтинг:
No votes yet
Alt
#
Дистанционно обучение: