УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Приложна информатика: Код:482
Професия: Икономист-информатик: Код: 482010
Специалност: Икономическа информатика: Код: 4820101
Степен на професионална квалификация - Трета
Ниво по НКР: 4
Срок на обучение: до 18 месеца
Общ брой часове: 960

Рейтинг:
No votes yet
Икономическа информатика
#
Дистанционно обучение: