УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Компютърни науки: Код:481
Професия: Системен програмист: Код: 481020
Специалност: Системно програмиране: Код: 4810201
Степен на професионална квалификация - Трета
Ниво по НКР: 4
Срок на обучение: до 18 месеца
Общ брой часове: 960

Рейтинг:
Average: 1 (1 vote)
Системно програмиране
#
Дистанционно обучение: