УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Компютърни науки: Код:481
Професия; Програмист: Код: 481010
Специалност: Програмно осигуряване: Код: 4810101
Степен на професионална квалификация - Втора
Ниво по НКР: 3
Срок на обучение: до 1 година
Общ брой часове: 660

Рейтинг:
No votes yet
Програмно осигуряване
#
Дистанционно обучение: