УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Науки за земята: 443
Професия: Техник геолог: 443010
Специалност: Хидрогеология и геотехника: 4430102
Степен на професионална квалификация - Трета
Ниво по НКР: 4
Срок на обучение: до 18 месеца
Общ брой часове: 960

Рейтинг:
No votes yet
Alt
Дистанционно обучение: