УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Секретарски и административни офис дейности: Код:346
Професия: Деловодител: Код: 346030
Специалност: Деловодство и архив: Код: 3460301
Степен на професионална квалификация: Първа
Ниво по НКР: 2
Срок на обучение: до 6 месеца
Общ брой часове: 300

Рейтинг:
No votes yet
Alt
#
Дистанционно обучение: