УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Администрация и управление: Код:345
Професия: Снабдител: Код: 345080
Специалност: Снабдител: Код: 3450801
Степен на професионална квалификация - Първа
Ниво по НКР: 2
Срок на обучение: до 6 месеца
Общ брой часове: 300

Рейтинг:
No votes yet
Alt
#
Дистанционно обучение: