УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Администрация и управление: Код:345
Професия: Калкулант: Код: 345070
Специалност: Калкулант: Код: 3450701
Степен на професионална квалификация - Първа
Ниво по НКР: - 2
Срок на обучение: до 6 месеца
Общ брой часове: 300
Рейтинг:
No votes yet
Alt
Дистанционно обучение: