УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Администрация и управление: Код:345
Професия: Касиер: Код: 345060
Специалност: Касиер: Код: 3450601
Степен на професионална квалификация - Първа
Ниво по НКР: 2
Срок на обучение: до 6 месеца
Общ брой часове: 300

Рейтинг:
No votes yet
kasier image
#
Дистанционно обучение: