УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Професионално направление: Администрация и управление: Код:345
Професия: Сътрудник в бизнес услуги: Код: 345040
Специалност: Бизнес услуги: Код: 3450401
Степен на професионална квалификация - Втора
Ниво по НКР: 3
Срок на обучение: до 1 година
Общ брой часове: 660

Рейтинг:
No votes yet
Бизнес услуги
#
Дистанционно обучение: